Vastgesteld watergebiedsplan Groot Wilnis-Vinkeveen e.o. en peilbesluiten

 

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft op 15 november 2018 het watergebiedsplan Groot Wilnis-Vinkeveen e.o. definitief vastgesteld. Het plan bevat onder meer nieuwe peilbesluiten voor de polders Groot Wilnis-Vinkeveen, Oukoop, Groot en Klein Oud-Aa en Wilnis Veldzijde en de maatregelen die nodig zijn voor het juiste waterpeil, een goede waterkwaliteit en een goede waterhuishouding. De algemene regels hoogwatervoorzieningen zijn vastgesteld op 4 september 2018.

Beroepsmogelijkheden

Heeft u als belanghebbende een zienswijze ingediend of bent u het niet eens met de aanpassing in het plan? Er kan van 29 november 2018 tot en met 10 januari 2019 beroep worden ingesteld bij de rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht , Postbus 75850 1070 AW Amsterdam.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via https://www.rechtspraak.nl/Paginas/Inloggen-Rechtspraak.aspx. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

 • 1.

  de naam en adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

 • 4.

  de gronden van het beroep.

 

Het plan bevat aanleg van en wijzigingen aan waterstaatswerken en is daarom een projectplan als bedoeld in artikel 5.4. Waterwet. Hierop is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Daarom geldt voor het indienen van beroep dat:

 • 1.

  De beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen;

 • 2.

  Het beroep niet ontvankelijk wordt verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en;

 • 3.

  Deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

 

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als beroep is ingesteld, kan in spoedeisende gevallen Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen.

 

Inzien van de stukken

U kunt de stukken vinden als bijlage van deze publicatie.

 

Naar boven