Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2018, 11495Beschikkingen | afhandelingBekendmaking ontwerpbesluit watervergunning Waterschap Limburg voor het herinrichten van het Mierbeekdal ten behoeve van de ontwikkeling van een golfterrein in de gemeente Venlo met bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de legger van oppervlaktewateren

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg maakt, gelet op artikel 3:11, eerste lid en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat het een ontwerpbesluit heeft genomen tot verlening van een watervergunning. De aanvraag is ingeschreven onder zaaknummer 2018-Z14625 en heeft betrekking op:  

 • 1.

  het aanpassen van het primaire oppervlaktewaterlichaam Mierbeek;

 • 2.

  het plaatsen van 2 stuwen de Mierbeek;

 • 3.

  het aanleggen van 5 duikers in de Mierbeek;

 • 4.

  het verwijderen van 8 duikers in de Mierbeek;

 • 5.

  het plaatsen van een spindelschuif op de bestaande duiker in de Mierbeek ter hoogte van het spoor Venlo - Eindhoven;

 • 6.

  het kruisen van twee leidingen onder de Mierbeek.

Omdat de aangevraagde handeling in het watersysteem leidt tot een wijziging van de legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 78 van de Waterschapswet, is het dagelijks bestuur voornemens om de legger van oppervlaktewateren te wijzigen. Deze leggerwijziging betreft het wijzigen van het tracé van het primaire oppervlaktewaterlichaam Mierbeek en is ingeschreven onder zaaknummer 2018-Z17800.

Inzage

De aanvraag, de ontwerpbesluiten en de overige van belang zijnde stukken liggen op grond van artikel 3:16, lid 1 en 2 van de Awb gedurende een periode van zes weken ter inzage. De termijn vangt aan met ingang van de dag waarop de ontwerpbesluiten ter inzage zijn gelegd. De ontwerpbesluiten liggen ter inzage tijdens kantooruren ter inzage bij Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX te Roermond.

Op verzoek kan een mondelinge toelichting op de ontwerpbesluiten worden gegeven.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken met ingang van de dag waarop de ontwerpbesluiten ter inzage zijn gelegd schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen. De schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond onder vermelding van het zaaknummer 2018-Z14625.

Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen verzoeken wij u een week vóór het einde van de inzage termijn contact op te nemen met het waterschap, via telefoonnummer 088- 88 90 100 of stuur een email naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

 

Informatie

Voor informatie over de ontwerpbesluiten kunt u contact opnemen met Jan-Willem Bronkhorst van proces Vergunningen en plantoetsing via het telefoonnummer 088 – 88 90 100 of stuur een email naar vergunningen@waterschaplimburg.nl. De ontwerpbesluiten kunnen ook worden ingezien via het digitale Waterschapsblad op de website www.overheid.nl.

 

Het dagelijks bestuur,

ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf