Inspraak ontwerp-projectplan Waterwet “maatregelen Andelsch Broek & Pompveld” Waterschap Rivierenland

Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft het ontwerp-projectplan “maatregelen Andelsch Broek & Pompveld” vastgesteld. Daarbij is gelet op:

 

 • -

  artikel 5.4 van de Waterwet;

 • -

  de Inspraakverordening Waterschap Rivierenland 2010;

 • -

  afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

   

  Het college heeft besloten het ontwerp-projectplan op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht voor inspraak ter inzage te leggen.

 

Inhoud ontwerp-projectplan “maatregelen Andelsch Broek & Pompveld”

Op basis van het projectplan realiseren Waterschap Rivierenland en Brabants Landschap in het Andelsch Broek en het Pompveld diverse maatregelen:

 • -

  Het peilbeheer wordt geoptimaliseerd.

 • -

  De A-watergang die dwars door het gebied loopt wordt om het gebied geleid.

 • -

  Er wordt een ecologische verbinding gemaakt tussen het Andelsch Broek en het Pompveld.

 • -

  Het bestaande helofytenfilter wordt uitgebreid en geoptimaliseerd.

 • -

  In het Andelsch Broek Zuidoost wordt ingericht als natuur.

 • -

  Er wordt één visvriendelijke gemaal en meerdere vispassages aangelegd.

 • -

  Er wordt bos aangeplant en een uitbreiding van recreatieve faciliteiten.

In het kader van de regionale wateroverlast wordt daarnaast de vervanging van een duiker aan de Midgraafweg en een duiker aan de Mostaardweg meegenomen in de uitvoering van dit project.

Met de uitvoering van dit project geven Brabants Landschap en Waterschap Rivierenland invulling aan diverse Natura2000 instandhoudings- en uitbreidingsdoelstellingen, verdrogingsbestrijding, inrichting van het Natuurnetwerk Nederland en Natuurnetwerk Brabant, boscompensatie, uitbreiden van recreatieve mogelijkheden en er wordt aandacht besteed aan de cultuurhistorische en archeologische waarden in het gebied.

 

Voor de inhoud van het ontwerp-projectplan met bijbehorende documenten verwijzen wij u naar de stukken die ter inzage liggen (zie hieronder).

 

Inloopavond

Op dinsdag 4 december 2018 organiseren Brabants Landschap en Waterschap Rivierenland tussen 19:00 uur en 21:00 uur een inloopavond te Fort Giessen (Giessensesteeg 2, 4283 HP Giessen).

 

Ontwerp-projectplan met bijlagen ter inzage

Voordat het college van dijkgraaf en heemraden overgaat tot vaststelling van het projectplan ligt het ontwerp van het projectplan met bijbehorende documenten van donderdag 22 november 2018 tot en met woensdag 2 januari 2019 tijdens kantooruren voor iedereen ter inzage in het kantoor van het waterschap, De Blomboogerd 1 in Tiel.

 

Het ontwerp-projectplan en bijlagen zijn tevens als bijlage bij dit Waterschapsblad opgenomen.

 

Reageren

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden en inwoners mondeling, schriftelijk of digitaal reageren op het ontwerp-projectplan door het indienen van een zienswijze.

 

Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u terecht bij heer S.A. Opić (bereikbaar op telefoonnummer 0344 - 649 362). Bij afwezigheid van de heer S.A. Opić kunt u contact opnemen met het secretariaat van afdeling “Weg- En Waterbouw” (bereikbaar op telefoonnummer 0344-649090).

 

Voor een schriftelijke inspraakreactie kunt u een brief richten aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel.

 

Voor het indienen van een digitale inspraakreactie kunt u het geschikte formulier vinden op: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/regelen-en-aanvragen/zienswijze.html. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD voor particulieren en eHerkenning voor ondernemers). Reacties per e-mail kunnen wij niet in behandeling nemen.

 

Degenen die een zienswijze hebben ingediend, brengen wij op de hoogte van het genomen besluit en van de manier waarop de resultaten van de inspraak zijn verwerkt.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over het ontwerp-projectplan? Dan kunt u contact opnemen met de heer S.A. Opić, van het Team Projectmanagement en Ondersteuning van de afdeling Weg- En Waterbouw, bereikbaar onder telefoonnummer 0344 - 649 362 of s.opic@wsrl.nl.

 

Naar boven