Waterschapsblad van Waterschap Zuiderzeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ZuiderzeelandWaterschapsblad 2018, 11436Overige overheidsinformatieAgenda Algemene Vergadering 27 november 2018

Agenda’s van de Opiniërende en Besluitvormende vergadering van de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland op dinsdag 27 november 2018 aanvang om 13.30 uur in het Waterschapshuis in Lelystad. De Besluitvormende vergadering is aansluitend aan het Opiniërende vergadering. Van 17.30 – 18.30 uur is er pauze.

Opiniërend

1 Opening

2 Insprekers

3 Vaststellen verslag van de vergadering van de Algemene Vergadering d.d. 30 oktober 2018

4 Samenvatten toezeggingen

5 Rondvraag

6 Sluiting

BESLUITVORMEND

1 Opening

2 Gelegenheid tot inspreken*

3 Vaststelling agenda

4 Mededelingen van het college van Dijkgraaf en Heemraden

5 BESLUITVORMEND, ter bespreking

5.a Aangepast voorstel tot wijziging belastingstelsel waterschappen

De Unie van Waterschappen heeft het voorstel voor wijziging van het belastingstelsel op enkele onderdelen aangepast. De Unie komt hiermee tegemoet aan de belangrijkste bezwaren die de AV nog had. Het college stelt de AV daarom voor richting Unie aan te geven dat Waterschap Zuiderzeeland het Unie-voorstel steunt en instemt met twee nadere studies.

5.b Beleidskader Bedrijfsafvalwater

Steeds vaker wordt Waterschap Zuiderzeeland geconfronteerd met de situatie dat bedrijven het waterschap benaderen om gezamenlijk oplossingen te zoeken voor de behandeling van bedrijfsafvalwater. In het Beleidskader Bedrijfsafvalwater zijn instrumenten beschreven die het waterschap zou kunnen inzetten en zijn afwegingscriteria opgenomen om te bepalen of voor de desbetreffende specifieke situatie het behandelen van bedrijfsafvalwater wenselijk is.

5.c Meerjarenbegroting 2019 - 2022

Partijen houden hun algemene beschouwingen en laten weten of zij kunnen instemmen met de Meerjarenbegroting 2019 – 2022 en begroting 2019 en de tarieven die daaruit voortvloeien.

6 BESLUITVORMEND, hamerstukken

6.a Uitstel uitvoering stortbestek

7 VERSLAGLEGGING VORIGE VERGADERING

7.a Vaststellen verslag van de vergadering van de Algemene Vergadering d.d. 27 november 2018

7.b Besluitenlijst AV d.d. 30 oktober 2018

7.c Actiepuntenlijst

8 STUKKEN TER KENNISNAME

8.a Totaaloverzicht begrotingswijzigingen

8.b Openbare besluitenlijsten van het college van Dijkgraaf en Heemraden

9 INGEKOMEN STUKKEN

9.a Unie van Waterschappen, publicatie Waterschapsspiegel en Waterschapspeil

10. Samenvatten toezeggingen

11 Rondvraag

12 Sluiting

*Tijdens de openbare vergaderingen van de Algemene Vergadering kunnen toehoorders, door middel van het zogenaamde spreekrecht, het woord voeren. Voor de spreektijd is maximaal vijf minuten per onderwerp beschikbaar. Een verzoek voor het gebruik maken van spreekrecht, dient tenminste 2 x 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter van de Algemene Vergadering, te zijn ingediend via bo@zuiderzeeland.nl. In het verzoek dient de naam van degene die het woord wenst te voeren en het onderwerp waarover men wil spreken te zijn vermeld.

INZAGE

De agenda met bijbehorende vergaderstukken zijn vanaf 12 september 2018 digitaal in te zien op www.zuiderzeeland.nl/avagenda. Daarnaast kunt u ook in de bibliotheken van de gemeente Almere, Dronten, Lelystad, De Fryske Marren, Noordoostpolder, Steenwijk, Urk en Zeewolde inloggen op de gratis toegankelijke pc.