Publicatie wijziging Reglement voor Waterschap Rijn en IJssel

Bekendmaking van  het  besluit PS2018-532 van 26 september 2018 – zaaknummer 2018-001722 tot wijziging van een regeling

PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND

Gelezen het  voorstel van  Gedeputeerde Staten van  Gelderland;

Gelet op artikel 6 en artikel 14 van de Waterschapswet en artikel 7 van het Reglement voor Waterschap

Rijn en  IJssel;

Overwegende dat  Provinciale Staten van  Gelderland en  Overijssel gezamenlijk het

Reglement voor Waterschap Rijn en  IJssel hebben vastgesteld;

Overwegende dat  Provinciale Staten van  Gelderland op  grond van  artikel 25 van het Reglement voor Waterschap Rijn en IJssel bevoegd zijn te besluiten over wijzigingen van het reglement van  beperkte strekking

BESLUITEN

Artikel I

Het Reglement voor Waterschap Rijn en  IJssel wordt als volgt gewijzigd:

A.  Artikel  7, eerste lid, komt te luiden:

1.  Voor de categorie bedrijven worden drie  vertegenwoordigers benoemd door de Kamer van Koophandel op voordracht van de regionale raad van de Regio Oost als bedoeld in het Besluit vaststelling regio’s (Stcrt. 2014,  1215).

B.  Aan  artikel 7 wordt een lid toegevoegd, luidende:

3.  Voor de categorie natuurterreinen worden door de Vereniging van  Bos-en Natuurterrein eigenaren twee vertegenwoordigers benoemd.

C.  Artikel  10 wordt als volgt gewijzigd:

1.  Het eerste lid vervalt.

2.  De leden 2 tot en  met 5 worden vernummerd tot 1 tot en  met 4. D.  Artikel  11 vervalt.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het  Provinciaal

Blad waarin dit besluit wordt geplaatst en  werkt terug tot en met 1 januari 2018.

Arnhem,  26 september 2018 - zaaknummer 2018-001722

P rovinciale Staten van  Gelderland plv.voorzitter griffier

Gepubliceerd  te Arnhem

Namens Gedeputeerde Staten van  Gelderland

H.F. van  de  Wart

 

T oelic hting wijzigingsbesluit

Dit wijzigingsbesluitvoorziet in de  volgende wijzigingen:

 

1.  De instantie die  de  vertegenwoordigers voor de  categorie bedrijven benoemd wordt gewijzigd;

2.  De instantie die de vertegenwoordiger voor de categorie natuurterreinen benoemd wordt aangewezen;

3.  De bepalingen betreffende het  tijdstip van  benoeming en  de  ingang van  benoeming van  het  dagelijks bestuur na de verkiezingen wordt geschrapt.

Deze in artikel I opgenomen wijzigingen alsmede artikel II, de  inwerkingtredingsbepaling, worden hieronder toegelicht.

Op grond van  artikel 25 van  het  Reglement voor Waterschap Rijn en  IJssel zijn Provinciale Staten van

Gelderland bevoegd tot wijzigen van het reglement.

Artikel I, onderdeel A (artikel 7, eerste lid, Benoeming vertegenwoordigers geborgde zetels) Op 1 januari 2014 is de nieuwe Wet op de Kamer van  Koophandel (Wet  KvK)in werking

getreden (Staatsbladen 2013,  507 en  508). In die wet is een wijziging van  de

Waterschapswet opgenomen. In de  Waterschapswet is bepaald dat  de  Kamer van  Koophandel de  vertegenwoordigers van de categorie bedrijven benoemen.Voldoende binding met de desbetreffende regio is voor deze benoemingen van  groot belang vanwege het  decentraal functioneel waterschapsbe-stuur en de koppeling tussen belang,betaling en zeggenschap. De vertegenwoordigers van de categorie van bedrijven worden daarom benoemd op voordracht van de regionale raad van de regio van de Kamer van  Koophandel die  gelegen is in het  gebied van  het  desbetreffende waterschap. Indien binnen het gebied van  een waterschap meer dan één regio gelegen is, wordt bij reglement bepaald op welke wijze de betrokken regionale raden tot een voordracht komen.

In het Besluit vaststelling regio's (Staatscourant 2014, 1215) heeft de Kamer van Koophandel de volgende regio's vastgesteld:

-  Regio Noord: de  provincies Groningen,Friesland en  Drenthe;

-  Regio Oost: de  provincies Overijssel en Gelderland;

-  Regio Noordwest: de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht; -Regio Zuid: de provincies

Limburg en  Noord-Brabant; -Regio Zuidwest: de  provincies Zuid-Holland en Zeeland.

Waterschap Rijn en  IJssel is geheel gelegen in de  Regio Oost. Voor de  categorie bedrijven worden dientengevolge drie  vertegenwoordigers benoemd door de Kamer van  Koophandel op voordracht van de  regionale raad van  de  Regio Oost.

Artikel I, onderdeel B (artikel 7, derde lid, Benoeming vertegenwoordigers geborgdezetels) Per 1 januari 2015 is bij de Wet opheffing bedrijfslichamen het Bosschap definitief opgeheven. Het Bosschap was op grond van de Waterschapswet de benoemende organisatie voor de geborgde zetels van waterschapsbestuurders die  bos- en natuurterreineigenaren vertegenwoordigen.

Artikel  14 van  de  Waterschapswet regelt nu  dat  de  vertegenwoordigers van  natuurbeheerterreinen worden benoemd door bij reglement aangewezen organisaties. De wettelijke bevoegdheid waterschappen in te stellen en te reglementeren ligt bij Provinciale Staten op grond van artikel 2 van de Waterschapswet.

Als overgangsrecht bij de Wet opheffing bedrijfslichamen is opgenomen dat  de Minister van  Infrastructuur en Milieu tijdelijk  de aanwijzing van  de benoemende organisatie op zich zal nemen. Bij besluit 1 is

de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) aangewezen door de Minister. Deze aanwijzing

is afgestemd met de VBNE, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen.

Het is nu  aan Provinciale Staten om  deze organisatie aan te wijzen en  de  reglementen van  de  waterschappen aan te passen. Met deze wijziging wordt voor de categorie natuurterreinen de VBNE ingesteld als benoemende organisatie. De VBNE en SBKNL (Stichting Kwaliteit Bos-, Natuur- en Landschapswerk) zijn opgericht als  particuliere organisaties die  de  taken van  het Bosschap hebben overgenomen en  de VBNE is al door de  Minister aangewezen als  benoemende organisatie in overleg met alle  betrokken partijen.

Artikel I, onderdeel Cen D (artikel 10, eerste lid, Benoeming heemraden, artikel 11 Ingang benoeming heemraden) Met de Wet aanpassing waterschapsverkiezingen (Staatsblad 2014, 63) is de Kieswet en de Waterschaps- wet gewijzigd in die zin dat er gecombineerde stembusverkiezingen worden gehouden voor Provinciale Staten en  de  categorie ingezetenen in het  algemeen bestuur van  het  waterschap. Omdat de  periode tussen de verkiezingsuitslag en de installatie van het nieuwe algemeen bestuur nog maar enkele dagen is, is in het  gewijzigde artikel 41 Waterschapswet bepaald dat Waterschapswet bepaald dat  de  leden van  het  dagelijks bestuur aanblijven totdat minstens de helft  van  hun opvolgers is benoemd en  deze benoemingen zijn aanvaard. Als uiterste datum voor het  vormen van  een nieuw dagelijks bestuur geldt een termijn van  drie  maanden. Deze bepalinggeldt ook voor de  leden die  niet  opnieuw tot lid van  het algemeen bestuur zijn gekozen of benoemd. Voorts voorziet het  nieuwe zesde lid van artikel 41 in plaatsvervanging door de  voorzitter totdat het  aantal leden van  het  dagelijks bestuur dat  in functie is bedoelde helft heeft bereikt.

De in het  eerste lid van  artikel 10 en de in artikel 11 van  het  reglement opgenomen regeling betreffende de benoeming van de hoogheemraden, het tijdstip waarop die benoeming ingaat en de plaatsvervanging door de  voorzitter is met het gewijzigde artikel 41 van de Waterschapswet overbodig geworden en wordt om die reden geschrapt.

Artikel II

Het besluit van  de  Minister van  Infrastructuur en  Milieu, waarin de  minister tijdelijk  de  aanwijzing van de benoemende organisatie op zich heeft genomen, vervalt per 1 januari 2018. Vanaf die datum moeten Provinciale Staten bij reglementen van de  waterschappende organisatie aanwijzen die de vertegen- woordigers benoemt. Daarom treedt dit besluit met terugwerkende kracht op 1 januari 2018 in werking.

 

 

Naar boven