Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2018, 11338Overige overheidsinformatieOpenbare vergadering algemeen bestuur Waterschap Limburg

Op woensdag 28 november 2018 om 15.00 uur vindt in het kantoor van Waterschap Limburg te Roermond (Maria Theresialaan 99) een openbare vergadering plaats van het algemeen bestuur.

Agenda

1 ALGEMEEN

1.1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda

1.2 Spreekrecht toehoorders

1.3 Concept-notulen openbare vergadering algemeen bestuur Waterschap Limburg van woensdag 3 oktober 2018 in het waterschapskantoor te Roermond (AB-voorstel 2018, nummer 55)

1.4 Lijst ingekomen stukken en vragen ex artikel 35 Reglement van Orde (AB-voorstel 2018, nummer 56)

2. INFORMATIEF

2.1 Bestuurlijke voortgangsrapportage Water in Balans (AB-voorstel 2018, nummer 57)

2.2 Tussentijdse rapportage treasurybeleid (AB-voorstel 2018, nummer 58)

2.3 Evaluatie crisisbeheersing Waterschap Limburg (AB-voorstel 2018, nummer 59)

2.4 Risicomanagement (AB-voorstel 2018, nummer 60)

3 HAMERSTUKKEN

3.1 Voortgangsrapportage Omgevingswet – Najaar 2018 (AB-voorstel 2018, nummer 61)

3.2 Activabeleid WL 2018 (AB-voorstel 2018, nummer 62)

3.3 Rechtmatigheidscontrole in het kader van de jaarrekeningcontrole 2018 (AB-voorstel 2018, nummer 63)

3.4 Najaarsrapportage 2018 (AB-voorstel 2018, nummer 64)

4 BESPREEKSTUKKEN

4.1 Vaststelling geactualiseerde Uitgangspuntennota Omgevingswet(AB-voorstel 2018, nummer 65)

4.2 Toetreding werkgeversvereniging (AB-voorstel 2018, nummer 66)

4.3 Zienswijze begrotingswijzigingen 2018 en 2019 BsGW (AB-voorstel 2018, nummer 67)

4.4 Aanpassing belastingstelsel waterschappen (AB-voorstel 2018, nummer 68)

4.5 Begroting 2019 (AB-voorstel 2018, nummer 69)

4.6 Belastingverordeningen / tarieven 2019 (AB-voorstel 2018, nummer 70)

5. OVERIG

5.1 Rondvraag en sluiting

De vergaderstukken liggen tot en met woensdag 28 november 2018 voor een ieder ter inzage in het waterschapskantoor van Waterschap Limburg te Roermond (Maria Theresialaan 99). De stukken zijn in te zien van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. De agenda en bijbehorende stukken zijn digitaal te raadplegen via https://waterschaplimburg.waterschapsinformatie.nl/

Informatie

Hebt u vragen, neem dan contact op met Bestuursondersteuning via bestuursondersteuning@waterschaplimburg.nl.

Roermond, 20 november 2018

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf Waterschap Limburg