Waterschapsblad van Waterschap Vallei en Veluwe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Vallei en VeluweWaterschapsblad 2018, 11273Overige besluiten van algemene strekkingBekendmaking onttrekkingsverbod

Waterschap Vallei en Veluwe besluit om met ingang van 16 november 2018 tot en met 15 januari 2019 te verlengen: het verbod tot het onttrekken van water vanuit oppervlaktewaterlichamen in het gehele beheergebied van het waterschap met uitzondering van

a. de oppervlaktewaterlichamen in de volgende gebieden:

 • Putterpolder;

 • Polder Arkemheen;

 • Bunschoterpolder;

 • Eemnesserpolder;

 • Polder Soest;

 • Inlaatgebied Brede Beek Nijkerk;

 • Inlaatgebied Laak + Vathorst;

 • Inlaatgebied Terwolde (stroomgebied van de Terwoldse-, Nijbroekse- en Grote Wetering); de volgende subcategorieën van categorie 4 van de verdringingsreeks zijn hiervan uitgezonderd, hiervoor geldt het onttrekkingsverbod:

  c. Peilhandhaving klei- en zandgebieden (landbouw- en stedelijk gebied);

  d. Peilhandhaving, eventueel doorspoeling niet kwetsbare natuurgebieden;

  e. Onttrekking voor beregening van gras en maïs uit oppervlaktewater;

  f. Peilopzetten en handhaven hogere peilen in het veengebied;

  g. Doorspoeling ter bestrijding van botulisme en blauwalgen, voor zover sprake is van overlast terwijl de volksgezondheid (nog) niet in het geding is;

 • De Hoenwaard;

 • Polder Hattem;

 • Polder Oosterwolde-Oldebroek;

 • Polder ’t Goor Elburg.

b. de oppervlaktewaterlichamen:

 • het Valleikanaal;

 • de Heiligenbergerbeek/Woudenbergse Grift;

 • de Eem;

 • de Arkervaart;

 • de Zijdewetering/Krakerswijk;

zoals aangegeven op de bijgevoegde kaart, zie hiernaast bij Externe bijlagen.

Deze maatregel geldt ook voor degenen die over een vergunning beschikken om oppervlaktewater te onttrekken. Deze vergunningshouders worden tevens persoonlijk benaderd.

Op grond van artikel 3.7 van de keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 is het waterschap bevoegd, ingeval van grote schaarste aan water dan wel ingeval een zodanige omstandigheid dreigt te ontstaan, een algemeen verbod tot wateronttrekking uit oppervlaktewaterlichamen uit te vaardigen.

Voor meer informatie over het onttrekkingsverbod kunt u bellen met Waterschap Vallei en Veluwe via (055) 5272600.