Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2018, 11204Beschikkingen | afhandelingWijziging van verleende watervergunning voor aanleggen waterleiding in keurzone waterkering dijkvak Hoofdstraat Heijen in gemeente Gennep

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg maakt bekend, dat bij besluit d.d. 12 november 2018 de onder zaaknummer 2018-Z13335d.d. 5 juni 2018 verleende watervergunning is gewijzigd.

De bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt krachtens artikel 3:41, eerste lid Awb door toezending of uitreiking aan de aanvrager. Het besluit is op 12 november 2018 aan de vergunninghouder toegezonden.

Inzage

De vergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien in de linkerkolom onder “externe bijlagen” in het digitale waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl. Desgewenst kunt u een afschrift krijgen. Op verzoek kan een mondelinge toelichting op het besluit worden gegeven.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden krachtens artikel 3:41, eerste lid jo. artikel 6:8, eerste lid Awb, gedurende zes weken met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond, onder vermelding van het zaaknummer 2018-Z19328. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

De vergunning treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking. Op grond van artikel 6.16 van de Awb schorst de werking van het bezwaar dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend en onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. De indiener van het verzoekschrift dient daarbij een afschrift van het bezwaarschrift over te leggen.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het verzoekschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit ten aanzien waarvan de voorlopige voorziening wordt gevraagd en de gronden van het verzoek.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Wilt u nadere informatie over het vragen van een voorlopige voorziening of het verschuldigde griffierecht dan verwijzen wij u naar voornoemde site.

Informatie

Voor nadere informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met Raymond Sterck van het team vergunningen en plantoetsing, via telefoonnummer 088 88 90 100.

Het dagelijks bestuur,

ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf