Verkeersbesluit brugbedieningstijden bruggen over de Oude IJssel in Doetinchem

Waterschap Rijn en IJssel heeft in overleg met belanghebbende partijen gewerkt aan een optimalisatie van de bedieningstijden van de bruggen over de Oude IJssel in Doetinchem. Dit heeft geresulteerd in wijziging van de bedieningstijden. Het waterschap heeft een verkeersbesluit vastgesteld. Het Verkeersbesluit brugbedieningstijden bruggen over de Oude IJssel in Doetinchem kunt u hiernaast raadplegen.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit verkeersbesluit binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt schriftelijk beroep instellen. Beroep moet u instellen bij de Rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt alleen beroep instellen:

- als u tijdig een zienswijze heeft ingediend;

- als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om tegen het ontwerpverkeersbesluit een zienswijze in te dienen;

Het besluit wordt door het instellen van beroep niet geschorst. Als u wilt dat de beslissing tijdens de beroepsprocedure tijdelijk wordt opgeschort, dan kunt u tijdens deze periode in geval van spoedeisendheid een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Bij het indienen van een beroepschrift of voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

 

Doetinchem, 6 november 2018

Naar boven