Waterschapsblad van Waterschap Zuiderzeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ZuiderzeelandWaterschapsblad 2018, 11128Overige besluiten van algemene strekkingDelegatiebesluit Waterschap Zuiderzeeland

 

De Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland;

gelezen het voorstel d.d. 11 oktober 2018, nummer 550001;

gelet op artikel 82 en 83 van de Waterschapswet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht,

Besluit:

Onderstaande bevoegdheden te delegeren aan het College van Dijkgraaf en Heemraden:

 

Artikel I

 • 1.

  het instellen van beroep of het maken van bezwaar en het besluiten tot het voeren van rechtsgedingen, arbitrage, schikking, dading en mediation;

 • 2.

  het in gebruik geven, (ver)huren, vestigen van zakelijke rechten of verpachten van (on)roerende zaken;

 • 3.

  het verwerven en het vervreemden van onroerende zaken tot een bedrag van maximaal € 500.000 per transactie;

 • 4.

  het aangaan van langlopende geldleningen;

 • 5.

  het aangaan van borgstellingsovereenkomsten;

 • 6.

  het vaststellen en wijzigen van rechtspositieregelingen;

 • 7.

  het ontslaan van personeel op grond van het bepaalde in artikel 8.1.8 SAW;

 • 8.

  het vaststellen van projectplannen op grond van de Waterwet met uitzondering van:

  • a.

   projectplannen waarop de projectprocedure van paragraaf 2 van hoofdstuk 5 van de Waterwet van toepassing is;

  • b.

   projectplannen waarvoor de investering hoger is dan € 500.000;

  • c.

   projectplannen die grote bestuurlijke, beleidsmatige of financiële consequenties hebben of vermoedelijk zullen krijgen;

 • 9.

  het opleggen of uitvoeren van gedoogplichten met uitzondering van de gedoogplicht zoals opgenomen in artikel 5.26 van de Waterwet (bergingsgebied);

 • 10.

  het vaststellen van het Inkoopbeleid en de vaststelling van de Algemene Voorwaarden.”

 • 11.

  het zelfstandig maken van aanpassingen in het Inkoop- en aanbestedingsbeleid indien veranderde wet- en regelgeving (inclusief rechtspraak) dat dwingend vereist;

 • 12.

  het vaststellen en wijzigen van de leggers.

 

Artikel II

Het besluit van de Algemene Vergadering van 20 februari 2018 in te trekken, zulks met ingang van de dag van inwerkingtreding van dit besluit.

 

Artikel III

Te bepalen, dat dit besluit in werking treedt 1 dag na de bekendmaking van dit besluit.

 

Artikel IV

Dit besluit kan worden aangehaald als 'Delegatiebesluit Waterschap Zuiderzeeland'

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Algemene Vergadering, gehouden op 30 oktober 2018.

De secretaris, ing. W. Slob MSc.

De voorzitter, ir. H.C. Klavers.