Waterschapsblad van Waterschap Zuiderzeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ZuiderzeelandWaterschapsblad 2018, 11044VerordeningenVerordening elektronische bekendmaking

De Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland;

gelezen het bestuursvoorstel d.d. 11 oktober 2018, nummer 548735;

gelet op artikelen 56, 73 en 78, eerste lid, van de Waterschapswet en de artikelen 2:14, tweede lid, 3:12, eerste lid, en 3:42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

vast te stellen de:

Verordening elektronische bekendmaking Waterschap Zuiderzeeland.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Bekendmaking: de wettelijk verplichte bekendmaking van besluiten van het waterschapsbestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, de wettelijk verplichte bekendmaking voor de inwerkingtreding van besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, de wettelijk verplichte kennisgeving van het ontwerp van besluiten, kennisgeving van meldingen, alsmede overig wettelijk verplichte kennisgevingen, mededelingen dan wel aankondigingen, de kennisgeving van mededelingen waarvoor geen wettelijke plicht geldt.

 • 2.

  Besluit: een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Ontwerp-besluit: een besluit dat wordt voorbereid met een in de wet verplicht voorgeschreven inspraakprocedure, dan wel met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht dan wel met een andere inspraakprocedure.

 • 4.

  Elektronisch waterschapsblad: het waterschapsblad, bedoeld in artikel 73 van de Waterschapswet.

Artikel 2 Bekendmaking

 • 1.

  Iedere bekendmaking vindt plaats in het elektronisch waterschapsblad, tenzij bij wet of regelgeving een andere wijze van bekendmaken is voorgeschreven.

 • 2.

  Het elektronisch waterschapsblad is voor een ieder te raadplegen op de website van Waterschap Zuiderzeeland.

 • 3.

  De bekendmaking in het elektronisch waterschapsblad is de rechtsgeldige bekendmaking.

 • 4.

  Het college van Dijkgraaf en heemraden kan besluiten om tevens een kennisgeving te plaatsen in een dag-, nieuws-, of huis-aan-huisblad.

Artikel 3 Terinzagelegging

 • 1.

  De terinzagelegging van het ontwerp van een besluit en de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp vindt plaats in het elektronisch waterschapsblad.

 • 2.

  Het College van Dijkgraaf en Heemraden kan besluiten om de stukken ook fysiek ter inzage te leggen op een plek die naar zijn oordeel daarvoor in aanmerking komt.

 • 3.

  Voor zover het bepaalde in het eerste lid niet uitvoerbaar is, wordt volstaan met het vermelden van de zakelijke inhoud van het besluit in het elektronisch waterschapsblad en vindt de terinzagelegging plaats op een plek die naar het oordeel van het College van Dijkgraaf en Heemraden daarvoor in aanmerking komt.

Artikel 4 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 november 2018.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als de Verordening elektronische bekendmaking Waterschap Zuiderzeeland 2018.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Algemene Vergadering, gehouden op 30 oktober 2018.

 

De secretaris, ing. W. Slob MSc.

 

De voorzitter, ir. H.C. Klavers.

 

Toelichting

Algemeen

Op 1 juli 2009, 1 januari 2011 en 1 januari 2014 is de Wet elektronische bekendmaking (hierna te noemen: Web) gefaseerd in werking getreden, waarbij de artikelen die betrekking hebben op de bekendmaking in de Waterschapswet en de Algemene wet bestuursrecht (hierna te noemen: Awb) zijn gewijzigd. Waterschappen hebben de mogelijkheid om algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten van algemene strekking, alsmede kennisgevingen over het ter inzage leggen van ontwerpbesluiten, elektronisch bekend te maken. Per 1 januari 2014 is dat voor de algemeen verbindende voorschriften een verplichting. In de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden worden technische eisen gesteld waaraan het elektronisch waterschapsblad moet voldoen.

Inmiddels heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS) zich uitgesproken over de juridische kaders voor het elektronisch bekendmaken. In haar uitspraken van 15 augustus 2012 (nr. 201105354/1/A4; nr. 201102433/1/A4 en nr. 201101170/1/A4) heeft de ABRS geconcludeerd dat kennisgeving via internet een geschikte wijze van bekendmaking van een ontwerpbesluit kan zijn (artikel 3:12, eerste lid, Awb). Wel stelde de ABRS vast dat ook artikel 2:14, tweede lid, Awb van toepassing is. Dat betekent dat uitsluitend plaatsing op de website alleen kan indien er ook een wettelijk voorschrift is die dat mogelijk maakt. Dat maakt de vaststelling van de onderhavige verordening noodzakelijk. Met deze verordening wordt een aanvullende juridische basis gegeven aan de elektronische bekendmaking van (ontwerp-)besluiten van het waterschap.

 

Artikelsgewijs

Artikel 1

Bij het bekendmaken van besluiten wordt een onderscheid gemaakt tussen besluiten die gericht zijn op één of meer belanghebbenden en overige besluiten die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht. Besluiten die tot één of meer belanghebbenden zijn gericht worden bekendgemaakt door toezending of uitreiking. De overige besluiten worden bekendgemaakt door middel van kennisgeving in een waterschapsblad of dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad.

Er zijn verschillende soorten bekendmakingen die niet tot een of meer belanghebbenden zijn

gericht:

a. Wettelijk verplichte bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften

Het betreft hier de bekendmaking van de vaststelling en de terinzagelegging. Algemeen verbindende voorschriften zijn in beginsel de verordeningen van het waterschap, zoals de Keur maar ook de belastingverordeningen. Voor algemeen verbindende voorschriften is dit geregeld in artikel 73 van de Waterschapswet.

b. Wettelijk verplichte bekendmaking van besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht

Artikel 3:40 Awb regelt dat een besluit niet in werking treedt voordat het is bekend gemaakt. Als het gaat om besluiten die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht en die geen algemeen verbindend voorschrift zijn, bijvoorbeeld beleidsregels, dan is artikel 3:42, tweede lid, Awb van toepassing. Dit artikel maakt het sinds de inwerkingtreding van de Web mogelijk om die besluiten rechtsgeldig elektronisch bekend te maken in een van overheidswege uitgegeven blad.

c. Wettelijk verplichte kennisgeving van ontwerpbesluiten.

Besluiten die worden voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb) worden ter inzage gelegd. Hiervan wordt verplicht een kennisgeving gepubliceerd om derden te informeren en de gelegenheid te geven zienswijzen in te dienen (artikel 3:12 Awb). De Web heeft niet geleid tot een aanpassing van artikel 3:12 Awb. Vanwege de samenhang met artikel 2:14, tweede lid, Awb is het niet mogelijk om ontwerpbesluiten uitsluitend elektronisch bekend te maken, tenzij dit bij wettelijk voorschrift is geregeld. Deze verordening voorziet in een regeling bij wettelijk voorschrift om het elektronisch bekendmaken van ontwerpbesluiten mogelijk te maken.

d. Wettelijk verplichte kennisgeving van overige besluiten, mededelingen, aankondigingen.

Een voorbeeld is de aankondiging van een openbare vergadering van het algemeen bestuur.

Is een besluit voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure en er zijn geen zienswijzen ingediend, dan dient hiervan op de wijze zoals genoemd in artikel 3:12 Awb mededeling worden gedaan (artikel 3:18, vierde lid Awb). Dat geldt ook voor de mededeling dat er een definitief besluit is genomen (artikel 3:44, eerste lid, Awb).

In deze verordening wordt geregeld dat deze kennisgevingen elektronisch worden gedaan tenzij bij wet een andere wijze van bekendmaking is voorgeschreven. De elektronische bekendmaking laat onverlet dat bij wet kan zijn geregeld dat belanghebbenden bij een (ontwerp) besluit of degenen die een zienswijze hebben ingediend tegen een besluit rechtstreeks op de hoogte moeten worden gebracht door het waterschap (artikel 3:13 en 3:43 Awb).

e. Kennisgeving van overige mededelingen

Voor deze mededelingen geldt geen wettelijke plicht tot bekendmaken. Omdat de wijze van bekendmaken niet is geregeld, is het mogelijk deze mededelingen elektronisch bekend te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de openingstijden van het waterschap.

In de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden zijn de technische eisen opgenomen waaraan een elektronisch waterschapsblad, zoals bedoeld in artikel 73 van de Waterschapswet, moet voldoen voor het elektronisch bekendmaken van besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden.

In artikel 3, eerste lid, van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden is geregeld dat indien het waterschapsblad elektronisch wordt uitgegeven, dat gebeurt door plaatsing op een door het dagelijks bestuur te bepalen internetadres. Bij Waterschap Zuiderzeeland vinden alle bekendmakingen plaats in een elektronisch waterschapsblad dat aan de gestelde eisen voldoet.

Artikel 2

De elektronische bekendmaking vindt plaats door de kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in het elektronisch waterschapsblad. Algemeen verbindende voorschriften worden op grond van artikel 73 van de Waterschapswet integraal in het elektronisch waterschapsblad opgenomen.

De bekendmaking in het elektronische waterschapsblad is de rechtsgeldige bekendmaking, tenzij bij wet- of regelgeving een andere wijze van bekendmaken is voorgeschreven.

Het is niet uitgesloten, dat het in bepaalde gevallen wenselijk wordt geacht om naast de bekendmaking in het elektronisch waterschapsblad tevens een advertentie in een huis-aan-huisblad te plaatsen, dit om er zeker van te zijn dat de doelgroep op de hoogte kan zijn van de bekendmaking. De advertentie is dan slechts een service aan het publiek. In de advertentie moet dan worden verwezen naar de rechtsgeldige bekendmaking in het elektronisch waterschapsblad.

Artikel 3

Uit artikel 2:14 lid, tweede lid, Awb vloeit voort dat het ontwerpbesluit en de bij het Ontwerpbesluit horende bijlage(n) uitsluitend elektronisch ter inzage kunnen worden gelegd indien dit bij wettelijk voorschrift is bepaald. Deze verordening voorziet in een dergelijk

wettelijk voorschrift.

Elektronische terinzagelegging vindt plaats doordat bij het waterschapsblad het (ontwerp) besluit en eventuele bijlage(n) zijn te raadplegen dan wel te downloaden. In het geval van een definitief besluit wordt het ondertekende besluit op dezelfde wijze ter inzage gelegd.