Ontwerpvergunning Waterwet Windpark Koningspleij Noord

Beschrijving initiatief

In 2016 heeft de gemeente Arnhem besloten om voor de ontwikkeling van een windpark langs de Pleijweg (N325) en een zonneveld ter plaatse van Koningspleij Noord een bestemmingsplan op te stellen.

Ten behoeve van het windpark is een milieueffectrapport opgesteld welke een onderdeel vormt van de toelichting van het bestemmingsplan. De uitkomst hiervan is ook gebruikt voor de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen van het windpark. De uitkomsten van de milieueffectrapportage leveren een lijnopstelling op bestaande uit vier windturbines ten noorden van de Pleijweg. Tevens wordt voorzien in het mogelijk maken van enkele bijbehorende voorzieningen, zoals ontsluiting en opstelplaatsen.

Coördinatiebesluit artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (coördinatieprocedure) en het daarop gebaseerde besluit van de gemeenteraad van Arnhem van 19 december 2016 met documentnummer 2016.0.056.619, bekend gemaakt op 17 maart 2017,  maken het mogelijk dat diverse procedures ten behoeve van het windpark gelijktijdig kunnen worden doorlopen. Omdat voor de realisatie van dit project meerdere besluiten nodig zijn, worden om die reden het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning bouwen, de vergunning/ontheffing Wet natuurbescherming en de vergunning op grond van de Waterwet (watervergunning) gecoördineerd behandeld.

De coördinatieprocedure is zowel van toepassing op de voorbereiding van de besluiten als op de beroepsprocedure(s).

Inmiddels zijn het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning bouwen en de vergunning/ontheffing Wet natuurbescherming in beroep behandeld ter zitting van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 20 juli 2018.

Ontwerpvergunning Waterwet

Ten behoeve van realisering van het windpark is een vergunning op grond van de Waterwet vereist van het Waterschap  Rijn en IJssel ingevolge de verordening van Waterschap Rijn en IJssel.

De daartoe ingediende aanvraag betreft de volgende vergunning plichtige activiteiten:

Het plaatsen van drie windturbines en het uitvoeren van bijbehorende werkzaamheden, in de beschermingszone, profiel van vrije ruimte en buitenbeschermingszone van de waterkering Kleefse Waard, tussen dijkpaalnummers 51 en 56 nabij de Nieuwe Havenweg en de N325 in Arnhem.

Bij het plaatsen van de 3 windturbines behoren volgende aanvullende werkzaamheden:  

 • 1.

  Het realiseren van funderingspalen en funderingsblokken voor de 3 windturbines;

 • 2.

  Het realiseren van kraan opstelplaatsen;

 • 3.

  Het aanbrengen van toegang,- en bouwwegen met halfverharding;

 • 4.

  Het uitvoeren van graafwerkzaamheden binnen de buitenbeschermingszone van de primaire kering, ten behoeve van het verbreden van een bestaande watergang.

 

Het Waterschap Rijn en IJssel is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen.

 

Inzagetermijn

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 7 november 2018 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage  op het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2, te Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Tevens liggen de stukken gedurende de genoemde termijn voor een ieder ter inzage bij de gemeente Arnhem, Eusebiusbuitensingel 53 te Arnhem.

 

Zienswijze

Gedurende deze periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zienswijzen over het ontwerp-besluit kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, Postbus 9029,6800 EL Arnhem of via bestemmingsplankoningspleijnoord@arnhem.nl.

Bij het indienen van een zienswijze, dient het zaaknummer van de ontwerp vergunning vermeld te worden, WRIJVERG-2-97585.

 

Ook bestaat de mogelijkheid voor een ieder om gedurende de inzagetermijn een zienswijze mondeling naar voren te brengen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met A. Meijers (T. 026-377 3697) van de gemeente Arnhem of met mevrouw A. Jaakke (T.0314-369369) van Waterschap Rijn en IJssel. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

 

Naar boven