Vergunning Waterwet RMS Groenlo B.V.

Waterschap Rijn en IJssel heeft van RMS Groenlo B.V. een aanvraag ontvangen om een vergunning op grond van de Waterwet. De aanvraag betreft:

 • 1.

  het direct lozen van (afval)water op een oppervlaktewater, en

 • 2.

  het aanleggen en behouden van een transportleiding voor (afval)water in de beschermingszone van een oppervlaktewater, en

 • 3.

  het aanleggen en behouden van een uitstroomvoorziening voor (afval)water in de kernzone van een oppervlaktewater,

 

op de locatie Ruiterweg ongenummerd, op regionaal bedrijvenpark De Laarberg te Groenlo. Waterschap Rijn en IJssel heeft besloten de vergunning te verlenen en stelt daarbij voorschriften aan de lozing ter bescherming van het oppervlaktewater.

 

De ontwerpbeschikking Waterwet met de daarbij behorende stukken heeft van 11 april 2018 tot en met 22 mei 2018 ter inzage gelegen.

 

Overige beschikkingen

Naast de vergunning Waterwet zijn tevens vergunningen nodig op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet natuurbescherming.

De ontwerpbeschikkingen zijn door het college van GS van Gelderland apart gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl.  

 

Ingebrachte adviezen en zienswijzen

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikkingen zijn zienswijzen ingebracht. Over de beantwoording van de zienswijzen heeft afstemming plaatsgevonden tussen de betrokken bevoegde gezagen.

 

Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikking

De definitieve beschikking Waterwet is naar aanleiding van de ingediende zienswijzen aangepast.

 

Publicatie overige beschikkingen

De beschikkingen Waterwet en Wabo worden tegelijkertijd gepubliceerd. De publicatie van de beschikking Wet natuurbescherming volgt.

 

Vergunning inzien?

De vergunning Waterwet en overige stukken die van belang zijn, zijn van 6 november 2018 tot en met 17 december 2018 op de volgende plaatsen in te zien:

 

 • 1.

  het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem. Wilt u de stukken buiten kantooruren inzien? Maakt u dan een telefonische afspraak;

 • 2.

  Gemeente Oost Gelre, Varsseveldseweg 2, 7131 BJ Lichtenvoorde;

 • 3.

  Gemeente Berkelland, Marktstraat 1, 7271 AX Borculo.

 

Beroep instellen?

Gedurende bovenstaande termijn kan tegen deze beschikking beroep worden ingesteld door:

 • 1.

  degenen die zienswijzen hebben ingediend tegen de ontwerpvergunning;

 • 2.

  belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest hun zienswijzen naar voren te brengen.

U kunt uw beroepschrift naar de afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem verzenden. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht/. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (digiD). Op de genoemde site treft u de precieze voorwaarden aan. Het beroepschrift schorst de werking van de beschikking niet.

 

Voorlopige voorziening

Als u beroep instelt, kunt u tevens een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Hiertoe richt u uw verzoek aan de voorzieningenrechter, afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Gelderland. Bij dit verzoek moet u tevens een afschrift van het beroepschrift overleggen.

 

Crisis- en herstelwet

De aangevraagde installatie voor de verwerking van dierlijke mest is opgenomen in de Crisis- en herstelwet, bijlage I, onder 10, verduurzaming landbouw. Afdeling 2 van deze wet is van toepassing op deze beschikking. Op de behandeling van een ingediend beroep zijn daarom op grond van artikel 1.1 onder a de artikelen 1.6 tot en met 1.8 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat:

 • 1.

  de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen;

 • 2.

  het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend en;

 • 3.

  deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

 

Meer informatie?

Voor informatie over deze vergunning kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving: de heer van der Zalm, tel.nr. 06 - 20418813.

 

Naar boven