Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2018, 10678Overige overheidsinformatieVaststellen projectplan ‘Extra wateraanvoer Gerverscop en Teckop-Zuid’

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat zij op 23 oktober 2018 het projectplan ‘Extra wateraanvoer Gerverscop en Teckop-Zuid’ en het bijbehorende inspraakrapport heeft vastgesteld.

Het ontwerp-projectplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen van donderdag  26 juli tot en met woensdag 5 september 2018. Tijdens deze periode zijn er bij het waterschap twee zienswijzen op het ontwerp-projectplan ingediend.

Beroep 

Diegene die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-projectplan, kunnen binnen zes weken na bekendmaking van de vaststelling van het projectplan beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA, Utrecht.

Een beroepschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving en een afschrift van het projectplan waartegen het beroepschrift is gericht en de gronden van het beroep. Voor het indienen van beroep is griffierecht verschuldigd van € 170,- voor een natuurlijk persoon en € 338,- voor een rechtspersoon.

Aangezien het instellen van beroep geen schorsende werking heeft, kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingesteld indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter. Een voorwaarde hiervoor is dat ook beroep wordt ingesteld. Voor het verzoek tot voorlopige voorziening is opnieuw griffierecht verschuldigd van € 170,- voor een natuurlijke persoon en € 338,- voor een rechtspersoon.

Op de vaststelling van dit projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift alle gronden van het beroep kenbaar moeten worden gemaakt. Na afloop van de beroepstermijn van zes weken kunnen geen beroepsgronden meer worden ingediend.

Meer informatie 

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Miriam Duijkers, omgevingsadviseur, bereikbaar op telefoonnummer +3130 6345758, e-mail miriam.duijkers@hdsr.nl.

 

Houten,

29 oktober 2018