Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2018, 1047Overige overheidsinformatiePublicatie opnemen onderdeel stormseizoen in nota Vergunningenbeleid Waterkeringen 2012

Het waterschap heeft besloten om in de nota Vergunningenbeleid Waterkeringen 2012 een hoofdstuk op te nemen over werken tijdens het stormseizoen.

Dit nieuwe beleidsonderdeel ligt met ingang van maandag 5 februari 2018 tot maandag 19 maart ter inzage bij de receptie van de waterschapskantoren waterschap Scheldestromen te Middelburg en Terneuzen, elke werkdag van 8.00 tot 17.00uur.

Het hoofdstuk is hieronder weergegeven.

NOTA VERGUNNINGENBELEID WATERKERINGEN 2012

Hoofdstuk Uitvoeren werken tijdens het stormseizoen

Werken en werkzaamheden kunnen het waterkerend vermogen van de waterkering aan-tasten. Met name in het stormseizoen (van 1 oktober tot 1 april) is dat ongewenst omdat dan de kans op maatgevende belasting het grootst is. In het stormseizoen mogen daarom binnen het waterstaatswerk en de beschermingszones in beginsel geen werkzaamheden uitgevoerd worden die de veiligheid tegen overstromen negatief beïnvloeden. Er zijn echter situaties waarin het onvermijdelijk is dat er in het stormseizoen (door)gewerkt wordt bijvoorbeeld door de omvang van het werk of om onaanvaardbare overlast in de zomerperiode te beperken. Voorts zijn er werkzaamheden die geen/geringe impact hebben op het waterkerend vermogen van de waterkering of werkzaamheden waarbij het nadeel voor de waterkering door maatregelen kan worden weggenomen.

In onderstaande tabellen is voor primaire en regionale waterkeringen aangegeven welke werkzaamheden tijdens het stormseizoen onder, afhankelijk van de situatie nader te stellen voorwaarden, toegestaan kunnen worden. Wat betreft de primaire waterkeringen is onderscheid gemaakt tussen dijken en duinen omdat die als waterkering anders functioneren. Deze tabellen zijn het uitgangspunt.

Tabel toestemming uitvoeren werkzaamheden in het stormseizoen primaire waterkeringen

* 

Tabel toestemming uitvoeren werkzaamheden in het stormseizoen regionale waterkeringen

 •  

  natte regionale kering

  droge regionale kering

   

  Wsw

  Bz A

  Bz B

  Wsw

  Bz A

  Bz B

  grootschalige dijkversterking

  tot uiterlijk 1/11 en na 1/3

  nvt

  nvt

  nvt

  dijkwerken: beheer+onderhoud

  nee

  nvt

  nvt

  nee

  nvt

  nvt

  nieuwbouw

  nee

  ja

  nvt

  nee

  ja

  nvt

  aanbouw

  nee

  ja

  nvt

  ja

  ja

  nvt

  verbouw

  ja

  ja

  nvt

  ja

  ja

  nvt

  herbouw

  ja

  ja

  nvt

  ja

  ja

  nvt

  plaatsen objecten

  ja

  ja

  ja

  ja

  ja

  nvt

  kabels en leidingen

   

   

  a. drukloos/lage druk

  ja

  ja

  nvt

  ja

  ja

  nvt

  b. hoge druk

  nee

  nee

  ja

  ja

  ja

  ja

 

De “ja” houdt in dat de activiteit in beginsel wordt vergund.

De “nee” houdt in dat de activiteit niet is toegestaan tenzij de initiatiefnemer de noodzaak om te werken in het stormseizoen voldoende heeft aangetoond. Het belang van de initiatiefnemer wordt afgewogen tegen de nadelige gevolgen voor de waterkering. Daarbij gekeken naar zaken als de duur van de werkzaamheden, de locatie, de mogelijkheid om met het voorschrijven van maatregelen het waterkeringsbelang te borgen etc. Belangrijkste is dat de hoogwaterveiligheid en de standzekerheid van de waterkering niet worden aangetast.

 

Uiteraard blijven de andere algemene toetsingscriteria voor medegebruik in de waterkeringszone (zie §2.2 Beoordelingskader en afweging medegebruik) van toepassing zoals nut en noodzaak van de voorgenomen activiteit en of er sprake is van een eventuele belemmering voor een toekomstige versterking van de waterkering of voor beheer en onderhoud.

Voorwaarden

In deze paragraaf wordt ingegaan op de voorwaarden waaronder, met inachtneming van de tabellen, in het stormseizoen gewerkt mag worden aan de waterkering.

 

De te treffen maatregelen om het waterkeringsbelang afdoende te borgen zijn afhankelijk van locatie, aard van de werkzaamheden en de tijdsduur. Het is niet mogelijk om op voor-hand aan te geven welk werk met welke maatregelen uitgevoerd kan worden. Maatregelen kunnen o.a. liggen op het vlak van beperking gevolgschade, calamiteitenvoorzieningen en realisering vervangende waterkering.

 

Aan de zeezijde van de dijk zijn alleen werken toegestaan die dusdanig worden uitgevoerd dat de oorspronkelijke sterkte binnen 24 uur aantoonbaar kan worden teruggebracht. De uitvoerbaarheid daarvan moet niet enkel worden aangetoond maar ook zijn gewaarborgd. Dit moet worden uitgevoerd zodra er dijkbewaking wordt ingesteld. Het overlagen van de glooiing is toegestaan omdat dan enkel sterkte wordt toegevoegd (de dijk gaat niet open). Daarvoor zijn geen extra maatregelen nodig.

 

Op de kruin en aan de landzijde zijn alleen werken toegestaan die binnen 24 uur sterkte toevoegen omdat anders sprake is van afname van de veiligheid.

 

Op havenplateaus en zeer brede buitenbermen zullen werken, afhankelijk van de oriëntatie en de hoogteligging daarvan, in het algemeen niet direct tot een afname van veiligheid leiden. Pas bij doorgaande schadegroei zal de hoogwaterveiligheid worden aangetast. Derhalve zijn alleen werken toegestaan die dusdanig worden uitgevoerd dat het oppervlak binnen 24 uur aantoonbaar gedicht kan worden zodat de kans op schadegroei maximaal gelijk blijft aan de oorspronkelijke situatie.

 

Havendammen die deel uitmaken van het waterstaatswerk zorgen voor een golfreductie op de achterliggende hoogwaterkering en leveren een bijdrage aan het tegengaan van het opdringen van de geul. Pas bij aanzienlijke schade zal de veiligheid van de achterliggende hoogwaterkering worden aangetast. Kans op doorgaande schade groei moet worden vermeden. Voor de binnenzijde van de havendam zal alleen sprake zijn van kans op schade bij overslaande golven (hoge waterstand met harde wind uit ongunstige richting). Voor werken aan de zeezijde van havendammen gelden de algemene eisen voor werken aan de zeezijde van de waterkering. Op de kruin en aan de landzijde van de havendam zijn alleen werken toegestaan die dusdanig worden uitgevoerd dat de glooiing binnen 24 uur aantoon-baar dichtgezet kan worden zodat de kans op schadegroei door overslaande golven maximaal gelijk blijft aan de oorspronkelijke situatie.