Projectplan Integrale aanpak Hertogswetering / Roode Wetering vastgesteld (met zienswijze en wijziging)

Inzagetermijn van 18 oktober 2018 tot en met 29 november 2018

 

Het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas heeft op 12 oktober 2018 het Projectplan Integrale aanpak Hertogswetering / Roode Wetering vastgesteld.

Maatregelen

Met dit projectplan wordt in het gebied van de Hertogswetering - Roode Wetering een aantal knelpunten integraal aangepakt met uiteindelijke doel om de waterkwaliteit van de Hertogswetering te verbeteren, het afkalven van de kades te verminderen en te steile oevers aan te pakken, om de migratiemogelijkheden voor flora en fauna te vergroten en het (maai)beheer in de Hertogswetering te verbeteren. De inrichtingsmaatregelen bestaan onder andere uit het baggeren van de Hertogswetering, het opnieuw in profiel brengen van de kades, het maken van een onderhoudspad op de kade, flauwe oevers maken, bloemrijkgrasland inzaaien en struweel aanplanten, faunapassages realiseren bij de wegen en een vispassage maken bij stuw Oijense Hut.

Niet eens met de beslissing?

Het ontwerp-projectplan heeft van 1 juni tot en met 13 juli 2018 ter inzage gelegen.

Er is tijdig één zienswijze ingediend. Deze is meegewogen bij de definitieve besluitvorming en heeft geleid tot een wijziging van het projectplan. De wijziging betreft een aanpassing van de visiekaart in bijlage 2: de wandelpaden zijn verwijderd van de kaart. De insprekers zijn mondeling geïnformeerd over de besluitvorming van het bestuur van het waterschap.

 

Voor belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend en voor belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend staat beroep open. Voor belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend geldt dat het beroep alleen betrekking kan hebben op onderdelen van het besluit waartegen de zienswijze zich heeft gericht en / of de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-projectplan.

 

Beroep kan worden ingesteld tot en met 29 november 2018.

Het beroepschrift wordt gericht aan de rechtbank in ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Bij het indienen van een beroepschrift bent u griffierecht verschuldigd.

Het beroepschrift bevat tenminste:

 • -

  naam en adres indiener;

 • -

  dagtekening;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

 • -

  de gronden van beroep (onderbouwing);

 • -

  uw handtekening.

 

Op dit besluit is de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dat betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Wij verzoeken belanghebbenden in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en Herstelwet van toepassing is.

 

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via:

http://loket.rechtspraak.nl/bestuur. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Uitvoering maatregelen

Het besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Wilt u dit voorkomen, dan kunt u gelijktijdig of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” vragen bij de Voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank. Ook in dit geval bent u griffierecht verschuldigd. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het beroep te behandelen. Voorwaarde om zo’n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van een spoedeisend belang.

 

Wij verzoeken u vriendelijk een afschrift van het beroep en/of het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA ’s-Hertogenbosch.

Wit u meer weten?

Gelijktijdig met de bekendmaking (publicatie) liggen de stukken ter inzage. De inzagetermijn eindigt met het einde van de beroepstermijn. U kunt het projectplan inzien op het waterschapshuis, Pettelaarpark 70 in ’s-Hertogenbosch. Het ligt ook ter inzage op het op het Districtskantoor Hertogswetering, Het Wargaren 28 te Lith, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur. U vindt het besluit tevens op www.aaenmaas.nl. U kunt ook contact opnemen met projectleider Ernst-Jan Melisie (088 - 17 88 000).

 

Het Projectplan inclusief de zienswijze is ook terug te vinden op www.officielebekendmakingen.nl.

 

’s-Hertogenbosch, 18 oktober 2018

Naar boven