Vaststelling beleidsregels voor activiteiten in, op of nabij een waterkering

Waterschap Rijn en IJssel heeft beleidsregels vastgesteld voor het toetsen van activiteiten nabij, of het aanbrengen van (bouw)werken, kabels en leidingen, of beplanting in, op of nabij een waterkering.

Deze beleidsregels bevatten de toetsingscriteria aan de hand waarvan vergunningaanvragen voor deze typen van activiteiten door het waterschap worden beoordeeld. Het algemene uitgangspunt bij de beoordeling van deze vergunningaanvragen is dat het waterkerend vermogen en de functie van de waterkeringen gewaarborgd blijven.

De beleidsregels zijn te vinden in de bijlage.

 

Naar boven