Vaststelling Raamwaterplan Bodegraven Noord, peilbesluit Meijepolder en peilbesluit Noordzijderpolder

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap maakt bekend dat op 04 oktober 2017 door het algemeen bestuur van het waterschap het peilbesluit Meijepolder en peilbesluit Noordzijderpolder is vastgesteld. In het peilbesluit staat aangegeven welke waterstanden het waterschap in de zomer en welke het in de winter hanteert.

 

Het peilbesluit maakt deel uit van het eveneens op 04 oktober 2017 door het algemeen bestuur vastgestelde raamwaterplan Bodegraven Noord. Het raamwaterplan biedt de mogelijkheid om de komende jaren, in de vorm van (nog uit te werken) deelplannen, in overleg met diverse andere partijen in het gebied maatregelen uit te voeren. Tegen het raamwaterplan staat geen beroep bij de Rechtbank open.

 

Tijdens de inspraakperiode zijn bij het waterschap 12 zienswijzen ingediend. De peilbesluiten en het raamwaterplan zijn naar aanleiding van deze zienswijzen niet aangepast.

 

Stukken inzien

U kunt de peilbesluiten, het raamwaterplan en het inspraakrapport van 26 oktober 2017 tot en met 29 november 2017 inzien op de onderstaande locatie:

het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 in Houten, elke werkdag van 9.00-17.00 uur (bij de receptie), telefoon (030) 634 57 00;

ook kunt u kijken op de website van het waterschap www.destichtserijnlanden.nl/actueel/bekendmakingen.

 

Beroep na vaststelling

Een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend op de ontwerp-peilbesluiten, kan binnen 6 weken na bekendmaking, beroep bij de Rechtbank in Utrecht instellen, conform artikel 8.1 Algemene wet bestuursrecht. Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u kijken op www.rechtspraak.nl. Alleen tegen de definitieve vaststelling van het peilbesluit Meijepolder en het peilbesluit Noordzijderpolder.

 

Inwerkingtreding

Genoemd peilbesluit treedt in werking op de achtste dag na deze bekendmaking.

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Astrid de Boer-Riebel, projectleider, telefoonnummer: 030 - 209 71 46, e-mail astrid.de.boer@hdsr.nl.

 

 

 

Houten, 18 oktober 2017

Naar boven