Bekendmaking ontwerp besluit tot actualisatie en vaststelling van de Legger Watersystemen alsmede de wijzigingen in de Legger Primaire Waterkeringen en regionale keringen Eefsebeek en afleidingskanaal van de Berkel

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel heeft in vergadering van 10 oktober 2017 ten behoeve van de actualisatie van de legger het ontwerpbesluit tot het vaststellen van de Legger Watersystemen en het ontwerpbesluit tot het vaststellen van de wijzigingen in de Legger Primaire Waterkeringen en regionale keringen Eefsebeek en afleidingskanaal van de Berkel.

Wat is de legger

Het waterschap heeft op basis van de Waterwet en de Waterschapswet voor het gehele gebied een legger voor de watersystemen en een legger voor de keringen vastgesteld.

Deze leggers zijn registers van kaarten, tabellen en een leeswijzer waarin gegevens over de ligging, vorm, afmeting en constructie van waterkeringen, watergangen, bergingsgebieden en bijbehorende kaden en kunstwerken zijn vastgelegd. In de leggers wordt ook vermeld wie, waar en waarvoor, verantwoordelijk is ten aanzien van het onderhoud.

Waarom actualiseren leggers

De legger voor de keringen en de legger voor de watersystemen dateren uit 2009 respectievelijk 2012. Sinds die tijd zijn er vele (water)vergunningen voor initiatieven van derden verleend en projectplannen op basis van de Waterwet met het oog op de uitvoering van projecten door het waterschap zelf, tot realisatie gebracht. Deze gewijzigde omstandigheden moeten vastgelegd worden in de legger.

Dit gegeven maakt dat er aanleiding is beide leggers te actualiseren. Voor de legger voor de waterkeringen zijn alleen de wijzigingen vastgesteld. Voor de legger voor de watersystemen is ervoor gekozen de gehele legger (geactualiseerd) vast te stellen.

Wanneer beide leggers geactualiseerd zijn vastgesteld zullen de keurkaarten en de legger watergangen en bergingsgebieden 2012 ingetrokken worden.

Inzage

Het ontwerp besluit ten behoeve van de actualisatie van de leggers wordt gedurende zes weken na de dag van het bekendmaken van dit besluit (digitaal) ter inzage gelegd. Deze digitale versie kunt u inzien op het kantoor van het waterschap, Liemersweg 2, 7006 GG, in Doetinchem. U kunt voor het inzien van de (digitale) leggers een afspraak maken met de afdeling waterbeheer, telefoonnummer (0314) 369369. Een medewerker van het waterschap kan u desgewenst hulp bieden bij het inzien van de (digitale) legger.

Aanvullend is via de website van het Waterschap Rijn en IJssel een interactieve leggerkaart beschikbaar via http://www.wrij.nl/actualisatielegger2017. Deze kaart is gebaseerd op de vastgestelde leggers en is inhoudelijk dus gelijk hieraan. Door de interactieve en digitale weergave is deze kaart online makkelijker te raadplegen.

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over het ontwerpbesluit tot actualisering van de leggers gedurende zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluitschriftelijk of mondeling naar voren brengen.

U kunt uw zienswijze sturen naar het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000AC Doetinchem.

Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling waterbeheer, telefoonnummer (0314) 369369.

Wat gebeurt er met uw zienswijze

Het college van dijkgraaf en heemraden stelt een inspraaknota vast waarin alle ingediende zienswijzen van een reactie door het college zijn voorzien. Degenen die een zienswijze hebben ingediend krijgen een afschrift van (het voor hen relevante deel van) de inspraaknota toegestuurd. Vervolgens stelt het college van dijkgraaf en heemraden de leggers definitief vast. Zodra de legger definitief is vastgesteld wordt dit in het Waterschapsblad bekend gemaakt.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling waterbeheer, telefoonnummer (0314) 369369.

 

Naar boven