Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 9439

Gepubliceerd op 13 oktober 2017 09:00

Besluit tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling AQUON (besluit van 9 mei 2017)

Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland

B E S L U I T E N:

In te stemmen met de eerste wijziging gemeenschappelijke regeling Aquon 2011 en de daarbij behorende eerste wijzigingsregeling GR Aquon en de toelichting als aangegeven in de bijlagen 2 en 3.

Toestemming verenigde vergadering 

Op 6 juli 2017 heeft de verenigde vergadering van Delfland aan het college verleend om in te stemmen met de eerste wijziging gemeenschappelijke regeling Aquon 2011.

Ter inzage en rechtsbescherming 

Het betreffende besluit met de daarbij behorende bijlage (de ontwerpregeling) ligt met ingang van de dag na die van deze bekendmaking voor een periode van zes weken tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage op het kantoor van Delfland. U kunt de stukken ook vinden als bijlage bij deze bekendmaking.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet zijn gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB, Delft. Het moet zijn voorzien van uw naam, adres, datum en van een handtekening. U moet in het bezwaarschrift aangeven tegen welk onderdeel van het besluit u bezwaar maakt en waarom het besluit volgens u moet worden herzien. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die van deze bekendmaking.

De werking van het besluit wordt door het indienen van een bezwaarschrift niet opgeschort. Als een bezwaarschrift is ingediend, kan aan de president van de rechtbank in het betreffende arrondissement worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, indien – gelet op de betrokken belangen- onverwijlde spoed dat vereist. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overlegd. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van dit griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de griffie van de rechtbank.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl