Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2017, 9320Plannen | overigBekendmaking peilbesluit Polder Klein Starrevaart De Tol

De verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 27 september 2017 het peilbesluit voor de Polder Klein Starrevaart De Tol vastgesteld.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft diverse wettelijke taken en opgaven op het gebied van waterkwantiteit en waterkwaliteit, zoals opgenomen in de Waterwet, de Waterverordening Rijnland en de Europese Kader Richtlijn Water (KRW). Rijnland pakt deze opgaven zoveel mogelijk integraal op in een zogenaamd watergebiedsplan. Eén van deze opgaven is het herzien van peilbesluiten.

Het peilbesluit voor de Polder Klein Starrevaart De Tol, onderdeel van watergebiedsplan Zoetermeer/Zoeterwoude ligt tegelijkertijd ter inzage met 7 andere peilbesluiten uit dit watergebiedsplan.

Het peilbesluit kan worden ingezien van 11 oktober 2017 tot en met 22 november 2017:

1. op het kantoor van Rijnland, Archimedesweg 1 te Leiden tijdens kantooruren;

2. vanaf 11 oktober 2017 via de link aan de linkerzijde van deze bekendmaking.

Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode beroep instellen tegen het peilbesluit. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van dit peilbesluit naar voren heeft gebracht. Een gemotiveerd beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank 's-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag.

Door het instellen van beroep wordt de werking van het peilbesluit niet geschorst. Door het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening kan verzocht worden om het peilbesluit wel te schorsen. Het verzoek kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank. Het is ook mogelijk digitaal beroep in te stellen of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Voor meer informatie over Rijnland, kijk op www.rijnland.net

Leiden, 10 oktober 2017