Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2017, 8858Plannen | overigNajaarsschouw 2017

 

Vanaf 25 oktober wordt er weer geschouwd!

 

Voor goed waterbeheer is het onderhoud van watergangen van groot belang. Het waterschap controleert daarom tijdens de najaarsschouw vanaf 25 oktober 2017 of het onderhoud van de schouwsloten goed is uitgevoerd. Schouwsloten zijn de door het waterschap als belangrijk aangemerkte watergangen. Deze watergangen hebben een collectief belang en zijn veelal in beheer bij medeoverheden (gemeenten, provincies, rijk) en grote instanties (bijv. NS), maar ook bij particuliere eigenaren. Minder belangrijke watergangen controleert het waterschap elke vier jaar (diepte-/profielschouw) en steekproefsgewijs, of naar aanleiding van klachten.

Waarop wordt gecontroleerd

Bij het gewoon onderhoud dienen vuil, overtollige waterplanten en over- en in het water hangend snoeihout weggehaald te worden. Hierdoor wordt de doorstroming van sloten en duikers op orde gehouden. Dan kan bij langdurige en hevige regen het water snel afgevoerd worden. Tijdens langdurige droogte kan water in het gebied gebracht worden. Onnodige problemen met wateroverlast kunnen zo voorkomen worden.

Let u bij de werkzaamheden op planten en dieren in de sloot. Bescherm bijzondere planten en geef dieren de gelegenheid een ander heenkomen te vinden.

Voorkom een Last onder Dwangsom

Het onderhoud van uw sloot, duiker of andere kunstwerken moet vóór 25 oktober 2017 klaar zijn. Als het onderhoud niet vóór deze datum is uitgevoerd ontvangt u van ons een brief, met een korte termijn om het onderhoud alsnog uit te voeren. Hierna zal het waterschap de onderhoudsplichten in de meeste gevallen een Last onder Dwangsom opleggen.

Waar?

De najaarsschouw wordt gehouden in alle gebieden van het waterschap.

De diepte-/profielschouw zal in maart 2018 worden gehouden in het gebied Kromme Rijn.

Onderhoud

Waar sloten en duikers aan moeten voldoen, is opgenomen in de Keur van het waterschap en in de vernieuwde Legger Oppervlaktewatersysteem.

De belangrijke watergangen, die zorgen voor de aan- en afvoer van water, moeten voldoen aan de volgende onderhoudsregels:

Sloten:

Bij het weghalen van waterplanten, mag u 10% bedekking laten staan. De oeverplanten hoeven niet weggehaald te worden wanneer ze alleen langs de waterkant staan en niet in het water groeien.

Oevers:

Bij het schonen van sloten komt maaisel en soms bagger vrij. Dit moet minimaal 75 cm van de waterkant neergelegd worden. Hierdoor worden oeverplanten beschermd en is de kans dat het maaisel en/of de bagger terugrolt in de sloot het kleinst.

Oevers mogen niet aangetast zijn door bijvoorbeeld dempingen of het vertrappen door vee.

U moet dan de kanten “ophalen”.

Kunstwerken:

In het doorstroomprofiel van duikers, bruggen en dergelijke mogen geen waterplanten of vuil aanwezig zijn. Duikers zijn van groot belang voor de doorstroming. Wanneer deze niet worden schoongemaakt, kunnen waterproblemen ontstaan.

Overhangend hout, struikgewas en tuinafval:

Overhangende takken of bomen mogen het uitvoeren van onderhoud, en vaarroutes niet belemmeren. Uiteraard mogen zij ook de doorstroming niet belemmeren. Houtafval mag niet op de kant blijven liggen; dit dient u direct na de werkzaamheden op te ruimen.

Informatie

Heeft u vragen over de najaarsschouw? Neem dan tijdens kantooruren contact op met het schouwteam, telefoon (030) 209 73 65 of kijk op onze website www.destichtserijnlanden.nl.

 

Houten, 25 september 2017