Bekendmaking ontwerp besluit natuurontwikkeling Rielloop

Inzagetermijn: van 12 september 2017 tot en met 24 oktober 2017

 

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft in zijn vergadering van 5 september 2017 het ontwerpbesluit betreffende natuurontwikkeling Rielloop vastgesteld.

 

Dit ontwerpbesluit houdt onder meer het volgende in:

Aanbrengen hout in de Rielloop

Maaiveldverlaging en verwijderen van fosfaatrijke bouwvoor

Verwijderen zandpad ter plaatsen van de maaiveldverlaging

Plaatsen 2 LOP-stuwen

Plaatsen 2 duikers

Dempen watergang

Aanplant bomen/ struikgewas langs de Rielloop

Plaatselijk vervangen substraat in de Rielloop

Niet plaatsen gemaal benedenstrooms in de Rielloop zoals schreven in het projectplan Kleine Dommel

Uitvoeren maatregelen rondom perceel HZE00 F 4317:

Aanleggen grondwal;

Herprofileren ontwateringssloot;

Plaatsen pomp;

Verleggen Rielloop ter hoogte van perceel;

- Aanleggen nieuwe meander in de Kleine Dommel

- Aanleggen grondwal tussen meander Kleine Dommel en Rielloop

 

Met dit ontwerpplan wordt tevens het gewenst grondwater en oppervlaktewater regime (GGOR) binnen het plangebied vastgesteld.

Inzage

De stukken die ter inzage liggen kunt u downloaden (linkerzijde pagina). Dit ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 12 september 2017 gedurende zes weken ter inzage. Bijlage 2 t/m 6 zijn vanwege de omvang van de bestanden opvraagbaar bij onderstaande contactpersoon.

 

Bijlage 2 Ecohydrologische systeemanalyse

Bijlage 3 Cultuurhistorisch bureauonderzoek veldinspectie en verkennend booronderzoek

Bijlage 4 Cultuurhistorische waardering Rielloop

Bijlage 5 Programma van Eisen archeologische begeleiding

Bijlage 6 Vooronderzoek conventionele explosieven

Zienswijzen

Belanghebbenden en ingezetenen kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging zienswijzen indienen over dit ontwerpbesluit. Zienswijzen kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend.

Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar:

Waterschap De Dommel

t.a.v. Marcel van den Broek

o.v.v. zaaknummer 45932

Postbus 10.001

5280 DA Boxtel

Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de hieronder genoemde contactpersoon.

Contact

Voor vragen over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met Marcel van den Broek,

(0411) 618 429.

 

 

Naar boven