Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 8476

Gepubliceerd op 12 september 2017 09:00
Inhoudsopgave

Bekendmaking vaststelling Projectplan “Aanpak wateroverlast Achterberg”

 

Op 25 augustus 2017 is door/namens het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe het Projectplan “Aanpak wateroverlast Achterberg” vastgesteld. Het definitief vastgestelde projectplan is niet gewijzigd in vergelijking met het ontwerpbesluit.

Voor het projectplan en de bijlagen, zie hiernaast bij Externe bijlagen.

Het betreft de volgende bijlagen:

 • a.

  Projectplan “Aanpak wateroverlast Achterberg”;

 • b.

  Tekening definitief ontwerp in 8 kaartbladen.

   

Ter inzage

U kunt van 12 september 2017 tot en met 23 oktober 2017 het projectplan en de bijlagen inzien. Ook ligt het projectplan met de bijbehorende bijlagen in deze periode (tijdens openingstijden) ter inzage in het Waterschapshuis, Steenbokstraat 10 te Apeldoorn.

Beroep bij de rechtbank

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend, kunnen tegen het projectplan beroep instellen bij de rechtbank. Dit geldt ook voor belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij hier redelijkerwijs niet toe in staat zijn geweest.

De termijn voor het indienen van het beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn begint met ingang van de dag na de datum van deze bekendmaking.

Het beroepschrift moet minimaal bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening (=datum van ondertekening), een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift is gericht en de gronden van beroep (reden/onderbouwing). Verder moet het beroepschrift ondertekend zijn. Voor de behandeling moet u griffierecht betalen.

Afwijkende procedureregels voor beroep (Crisis- en herstelwet)

Voor dit besluit gelden de procedureregels uit de Crisis- en herstelwet (afdeling 2 van hoofdstuk 1, bijlage 1) en artikel 11 van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Deze regels zijn er voor bedoeld om procedures tegen ruimtelijke en infrastructurele projecten te versnellen. Bij het indienen van beroep gelden er daarom afwijkende voorwaarden.

Houdt u rekening met het volgende:

 • a.

  de beroepsgronden moeten in het beroepschrift worden opgenomen;

 • b.

  het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, als binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Niet-ontvankelijk betekent dat het beroep niet aan de formele eisen voldoet en daarom niet inhoudelijk wordt behandeld;

 • c.

  beroepsgronden kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.

Indienen beroepschrift

U moet het beroepschrift richten aan de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, postbus 9030, 6800 EM, Arnhem, met een kopie van het projectplan. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de bovengenoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het projectplan in principe kan worden uitgevoerd. Als er zodanige belangen spelen, dat er niet gewacht kan worden op de beslissing op het ingediende beroep, kunt u een verzoek doen om een voorlopige voorziening (schorsing).  Dit verzoek moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, op het bovengenoemde adres. Een voorwaarde is dat er ook beroep wordt ingesteld. Voor de behandeling moet u griffierecht betalen.

Wij verzoeken u vriendelijk een afschrift van het beroepschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe.

 

Schadevergoeding

Voor financieel nadeel dat onverhoopt ontstaat als gevolg van het projectplan kan een benadeelde een beroep doen op artikel 7.14 van de Waterwet. Het verzoek tot vergoeding van de schade moet een motivering bevatten en een onderbouwing van de hoogte van de gevraagde schadevergoeding. Het verzoek moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe, ter attentie van Team juridische zaken. Het college van dijkgraaf en heemraden zal vervolgens bepalen in hoeverre de schade op grond van artikel 7.14 van de Waterwet wordt vergoed.

Op de hierboven bedoelde verzoeken om schadevergoeding is naast artikel 7.14 van de Waterwet ook de Schadevergoedingsregeling Waterschap Vallei en Veluwe 2014 van toepassing.

Informatie

Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met de heer A. van Uum, omgevings-manager, tel. 055-5272911.

Voor vragen over de procedure of voor juridische vragen kunt u contact opnemen met de heer J. Doude van Troostwijk, tel. 06-11733137.

 

Apeldoorn,

Namens dijkgraaf en heemraden Waterschap Vallei en Veluwe

drs. ing. K.A. Blokland

directeur

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl