Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2017, 7516Beschikkingen | afhandelingBekendmaking ontwerpwatervergunning met bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de legger inzake het aanleggen en hebben van een riooltransportleiding in het oppervlaktewaterlichaam Groote Molenbeek in de gemeente Peel en Maas

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg maakt, gelet op artikel 3:11, eerste lid en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat het een ontwerpbesluit heeft genomen tot verlening van een watervergunning met bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de legger. De aanvraag heeft betrekking op het aanleggen en hebben van een riooltransportleiding in het oppervlaktewaterlichaam Groote Molenbeek in de gemeente Peel en Maas. De aanvraag tot verlening van de watervergunning is ingeschreven onder zaaknummer 2017-Z6517 en die tot wijziging van de legger onder zaaknummer 2017-Z6758.

Inzage

De aanvraag, de ontwerpbesluiten en de overige van belang zijnde stukken liggen op grond van artikel 3:16, lid 1 en 2 Awb gedurende een periode van zes weken ter inzage. De ontwerpbesluiten liggen tijdens kantooruren ter inzage van 16 augustus 2017 tot en met 26 september 2017 bij Waterschap Limburg, Drie Decembersingel 46 te Venlo. Op verzoek kan een mondelinge toelichting op de ontwerpbesluiten worden gegeven.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende bovenvermelde periode schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen. De schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 185, 6130 AD Sittard onder vermelding van het zaaknummer 2017-Z6517. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen verzoeken wij u een week vóór het einde van de inzagetermijn contact op te nemen met Fons Kurvers van het waterschap, via telefoonnummer 06-52041171.

Informatie

Voor informatie over de ontwerpbesluiten kunt u contact opnemen met Fons Kurvers van het team vergunningen en plantoetsing, via telefoonnummer 06-52041171. De ontwerpbesluiten kunnen ook worden ingezien in de linkerkolom bij deze bekendmaking.

Het dagelijks bestuur,

drs. H. Mensink, secretaris

drs. Ing. P.F.C.W. van der Broeck, voorzitter