Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2017, 7282Beschikkingen | aanvraagWatervergunning voor het bevestigen van een kunstwerk aan de waterkering dijkvak Gennep

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg maakt bekend, dat op 3 augustus 2017 onder het stellen van voorschriften, een watervergunning is verleend voor het bevestigen van een kunstwerk aan de waterkering dijkvak Gennep.

De bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt krachtens artikel 3:41, eerste lid Awb door toezending of uitreiking aan de aanvrager. Het besluit is op 3 augustus 2017 aan de vergunninghouder toegezonden.

 

Inzage

De vergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien in de linkerkolom onder “externe bijlagen” . Desgewenst kunt u een afschrift krijgen. Op verzoek kan een mondelinge toelichting op het besluit

worden gegeven.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden krachtens artikel 3:41, eerste lid jo. artikel 6:8, eerste lid Awb, gedurende zes weken met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 185, 6130 AD Sittard, onder vermelding van het zaaknummer 2017-Z6691. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

 

Voorlopige voorziening

De vergunning treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking. Op grond van artikel 6.16 van de Awb schorst de werking van het bezwaar dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend en onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. De indiener van het verzoekschrift dient daarbij een afschrift van het bezwaarschrift over te leggen.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het verzoekschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit ten aanzien waarvan de voorlopige voorziening wordt gevraagd en de gronden van het verzoek.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Wilt u nadere informatie over het vragen van een voorlopige voorziening of het verschuldigde griffierecht dan verwijs ik u naar

voornoemde site.

 

Informatie

Voor nadere informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met Ralph Theunissen van het team vergunningen en plantoetsing, via telefoonnummer 06-31759743.

 

Het dagelijks bestuur,

 

drs. H. Mensink, secretaris

drs. Ing. P.F.C.W. van den Broeck, voorzitter