Projectplan Waterwet "Optimalisatie Watersysteem Lichtenvoorde"

Namens het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel heeft de directeur Watersysteem op 15 juni 2017 het projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet vastgesteld voor het project ‘Optimalisatie Watersysteem Lichtenvoorde’.

Het projectplan Waterwet voorziet in het nemen van maatregelen om het oppervlaktewatersysteem in Lichtenvoorde voor de toekomst te optimaliseren. Op het ontwerp-projectplan zijn geen zienswijzen ingediend. Het projectplan is ten opzichte van het ontwerp ongewijzigd vastgesteld.

Het projectplan Waterwet en de bijbehorende stukken zijn te raadplegen op de websites:

http://www.wrij.nl/thema'/actueel/bekendmakingen en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad. De stukken zijn ook als ‘externe bijlage’ te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina in dit Waterschapsblad.

Beroep

Tegen de vaststelling van het projectplan Waterwet ‘Optimalisatie Watersysteem Lichtenvoorde’ kan gedurende zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Degenen die beroep in kunnen stellen, zijn:

  • 1.

    belanghebbenden die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht;

  • 2.

    belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden tegen het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren te hebben gebracht.

Het behandelen van het beroep brengt kosten met zich mee (griffierecht). Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voorlopige voorziening

Ondanks het beroep treedt het besluit in werking. Om dit te verhinderen kan, indien beroep wordt ingesteld, ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Ook de behandeling van dit verzoek brengt kosten met zich mee (griffierecht).

 

Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent onder meer dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.

 

Meer informatieWilt u meer weten over het projectplan? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider mevrouw ing. D. Spanjers. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0314 – 369 369 en via e-mail D.Spanjers@wrij.nl

 

Naar boven