Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2017, 7272Plannen | overigBekendmaking ter inzage legging ontwerpprojectplan Waterwet Herinrichting Groote Molenbeek A73 Oost met bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de legger

Van 8 augustus 2017 tot en met 18 september 2017 ligt het ontwerpprojectplan Herinrichting Groote Molenbeek A73 Oost tijdens kantooruren ter inzage in het waterschapsgebouw aan de Drie decembersingel 46 te Venlo. Uitvoering van het projectplan leidt tot een dienovereenkomstige wijziging van de legger van oppervlaktewaterlichamen. Het ontwerpbesluit tot wijziging van de legger ligt eveneens tijdens voornoemde termijn ter inzage.

Toelichting

Waterschap Limburg is voornemens de Groote Molenbeek in de Gemeente Horst aan de Maas te herinrichten in de vorm van ‘hermeandering’. Het betreft hierbij het traject A73 oost. In het ontwerpprojectplan met bijlagen wordt het project uitgebreid toegelicht. De nieuwe ligging en inrichting van het beekdal is visueel uitgebeeld in de vorm van een kaart met schaal 1:2000 die als bijlage 1 bij het projectplan is gevoegd.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende bovenvermelde termijn schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het ontwerpprojectplan en het ontwerpbesluit tot wijziging van de legger. Een schriftelijke zienswijze dient u te richten aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 185, 6130 AD Sittard. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u een afspraak te maken met de projectleider, Wil Coenen, via telefoonnummer 06 20599333. Na afloop van de inspraakfase zullen de ontwerpbesluiten, samen met eventueel ontvangen zienswijzen, ter besluitvorming aan het bestuur worden voorgelegd.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider, Wil Coenen via telefoonnummer: 06 20599333 of via het e-mailadres: w.coenen@waterschaplimburg.nl. De ontwerpbesluiten zijn ook in te zien in de linkerkolom bij deze bekendmaking.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg

drs. H. Mensink, secretaris

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, voorzitter