Ontwerp Nota bodembeheer verondiepen kleiput Driemarkweg Winterswijk

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft de ontwerp ‘Nota bodembeheer verondiepen kleiput Driemarkweg Winterswijk’ vastgesteld. De gemeente Winterswijk wil de kleiput aan de Driemarkweg in Winterswijk ondieper maken, meer variatie in de waterdiepte aanbrengen en glooiende oevers aanleggen. Hierdoor is het mogelijk de waterkwaliteit te verbeteren en de natuurwaarden te versterken.

De ontwerp ‘Nota bodembeheer verondiepen kleiput Driemarkweg Winterswijk’ is te raadplegen op de websites: - http://www.wrij.nl/thema'/actueel/bekendmakingen en - https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad. De nota is ook als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina in dit Waterschapsblad.

Gedurende zes weken vanaf de datum van deze publicatie hebben belanghebbenden de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerp ‘Nota bodembeheer verondiepen kleiput Driemarkweg Winterswijk’. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) Doetinchem. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt via telefoonnummer 0314-369369.

Het algemeen bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel zal de definitieve ‘Nota bodembeheer verondiepen kleiput Driemarkweg Winterswijk’ vaststellen. In beginsel kunnen alleen belanghebbenden die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend tegen het genoemde ontwerp Nota bodembeheer beroep bij de rechtbank instellen tegen de definitieve Nota bodembeheer.

Voor meer informatie over de ontwerp ‘Nota bodembeheer verondiepen kleiput Driemarkweg Winterswijk’ kunt u terecht bij mevrouw M.W.M. Bongers (telefoonnummer 0314-369774).

 

Naar boven