Projectplan Waterwet / GGOR ‘Uitvoeringsplan GGOR Hallerlaak’

Projectplan Waterwet

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft op 20 juni 2017 het projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet vastgesteld voor het project ‘Uitvoeringsplan GGOR Hallerlaak’ te Vorden. Het projectplan Waterwet voorziet in het nemen van maatregelen om het grondwater- en oppervlaktewaterpeil te verhogen, het landschap te herstellen en de droogte tegen te gaan. Dit draagt bij aan de klimaatrobuustheid van het gebied en geeft de natuur meer ruimte.

GGOR besluit

Op 14 februari 2012 heeft het college van dijkgraaf en heemraden het Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR) ‘Lindense Laak – Hallerlaak’ in ontwerp vastgesteld. Het GGOR maakt onderdeel uit van de uitvoering van het Waterbeheerplan en dient ervoor om de waterhuishouding zo goed mogelijk op de functies en doelen in het gebied af te stemmen. Nadat het definitieve projectplan ‘Uitvoeringsplan GGOR Hallerlaak’ is vastgesteld, heeft het algemeen bestuur op 4 juli 2017 het GGOR ‘Lindense Laak – Hallerlaak’ voor het relevante gedeelte binnen het projectgebied ‘Uitvoeringsplan GGOR Hallerlaak’ ook definitief vastgesteld.

Inzage

Het projectplan Waterwet ‘Uitvoeringsplan GGOR Hallerlaak’ en het relevante gedeelte uit het GGOR ‘Lindense Laak – Hallerlaak’ zijn te raadplegen op de websites: - http://www.wrij.nl/thema'/actueel/bekendmakingen en - https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad. De stukken zijn ook als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina in dit Waterschapsblad.

Beroep

Tegen de vaststelling van het projectplan Waterwet ‘Uitvoeringsplan GGOR Hallerlaak’ en tegen de vaststelling van het voor het projectgebied relevante deel van het GGOR ) ‘Lindense Laak – Hallerlaak’ kan gedurende zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Degenen die beroep in kunnen stellen, zijn:

  • 1.

    belanghebbenden die een zienswijze tegen het (de) ontwerpbesluit(en) naar voren hebben gebracht;

  • 2.

    belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden tegen het (de) ontwerpbesluit(en) geen zienswijze naar voren te hebben gebracht.

Het behandelen van het beroep brengt kosten met zich mee (griffierecht). Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Ondanks het beroep treedt het besluit in werking. Om dit te verhinderen kan, indien beroep wordt ingesteld, ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Ook de behandeling van dit verzoek brengt kosten met zich mee (griffierecht).

 

Op het projectplan Waterwet ‘Uitvoeringsplan GGOR Hallerlaak’ is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent onder meer dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.

 

Informatie

Voor meer informatie over het projectplan Waterwet ‘Uitvoeringsplan GGOR Hallerlaak’ en/of het GGOR-besluit ‘Lindense Laak – Hallerlaak’ kunt u terecht bij de projectleider de heer ing. C.A.T. Egging (telefoonnummer 0314-369646).

 

Naar boven