Waterschapsblad van Waterschap Aa en Maas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Aa en MaasWaterschapsblad 2017, 6650Plannen | overigOntwerp-projectplan Biezenloop-Noord ter inzage

Het Dagelijks Bestuur van het waterschap Aa en Maas heeft op 10 juli 2017 het ontwerp-projectplan Biezenloop-Noord vastgesteld. Met dit ontwerp-projectplan geven we een nadere uitwerking van de aan te leggen en te wijzigen waterstaatswerken om knelpunten in het watersysteem op te lossen.

Inzage

Het ontwerp-projectplan ligt van 19 juli tot en met 30 augustus 2017 op werkdagen van 9.30 uur tot 16.00 uur ter inzage op de volgende locaties:

Waterschapshuis, Pettelaarpark 70 te ’s-Hertogenbosch

District Beneden Aa, Dorpsstraat 18 te Loosbroek

 

U vindt het ontwerp-projectplan tevens op www.officielebekendmakingen.nl

 

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun zienswijzen indienen tegen dit ontwerp-projectplan. Zienswijzen kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend.

Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA ’s-Hertogenbosch.

Wilt u mondeling uw zienswijze indienen? Neem dan voor datum 30 augustus 2017 contact op met de hierna genoemde projectleider.

Uitsluitend degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend, hebben de mogelijkheid in beroep te gaan bij de rechtbank tegen het definitieve projectplan.

 

Van uw zienswijze en de reactie daarop van het Dagelijks Bestuur wordt een nota van zienswijzen opgesteld. In deze nota van zienswijzen kunnen uw persoonsgegevens worden vermeld. Wij verzoeken u in uw zienswijze uitdrukkelijk aan te geven of u bezwaar heeft tegen vermelding van uw persoonsgegevens.

 

Wilt u meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Peter Rutten, telefoonnummer 06-55823425 of met waterbeheerder Tonny Steenbakkers op telefoonnummer 0413 229 059.

 

’s-Hertogenbosch, 19 juli 2017