Waterschapsblad van Waterschap Aa en Maas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Aa en MaasWaterschapsblad 2017, 6648Plannen | overigPROJECTPLAN WATERWET VISPASSEERBAAR MAKEN STUWEN WAMBERGSCHE BEEK VASTGESTELD (met zienswijzen en wijziging)

Inzagetermijn va n 19 juli t/m 30 augustus 2017

 

Het Algemeen Bestuur van het waterschap Aa en Maas heeft op 10 juli 2017 het projectplan waterwet vispasseerbaar maken stuwen Wambergsche Beek vastgesteld.

Maatregelen

Aanleg van drie vispassages in de Wambergsche Beek.

 

Niet eens met de beslissing?

Het ontwerp-projectplan heeft inmiddels ter inzage gelegen.

Er is tijdig een zienswijze ingediend. De argumenten in de zienswijze zijn meegewogen bij de definitieve besluitvorming en hebben geleid tot een aanpassing van het projectplan.

 

Alleen voor belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend en voor belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend staat beroep open. Voor belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend geldt dat het beroep alleen betrekking kan hebben op onderdelen van het besluit waartegen de zienswijze zich heeft gericht en / of de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-projectplan.

Beroep kan worden ingesteld tot en met zes weken na publicatie datum

 

Het beroepschrift wordt gericht aan de rechtbank in ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Bij het indienen van een beroepschrift bent u griffierecht verschuldigd.

Het beroepschrift bevat tenminste:

 • -

  naam en adres indiener;

 • -

  dagtekening;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

 • -

  de gronden van beroep (onderbouwing);

 • -

  uw handtekening.

 

Op dit besluit is de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dat betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Wij verzoeken belanghebbenden in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en Herstelwet van toepassing is.

 

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via: http://loket.rechtspraak.nl/bestuur. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Uitvoering maatregelen

Het besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Wilt u dit voorkomen, dan kunt u gelijktijdig of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” vragen bij de Voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank. Ook in dit geval bent u griffierecht verschuldigd. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het beroep te behandelen. Voorwaarde om zo’n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van een spoedeisend belang.

 

Wij verzoeken u vriendelijk een afschrift van het beroep en/of het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA ’s-Hertogenbosch.

 

Wit u meer weten?

Gelijktijdig met de bekendmaking (publicatie) liggen de stukken ter inzage. De inzagetermijn eindigt met het einde van de beroepstermijn. U kunt het projectplan inzien via www.aaenmaas.nl onder het kopje ‘bekendmakingen. U vindt het besluit tevens op www.aaenmaas.nl. U kunt ook contact opnemen met de projectleider Guido Atsma. Deze is bereikbaar op telefoonnummer 073-6158306 of per e-mail (gatsma@aaenmaas.nl), of met de assistent-projectleider Joost Jansen op telefoonnummer 073-6158261 of per e-mail (joostjansen@aaenmaas.nl).

 

’s-Hertogenbosch, 19 juli 2017