Waterschapsblad van Waterschap Aa en Maas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Aa en MaasWaterschapsblad 2017, 6647Plannen | overigOntwerp-projectplan ‘Peelkanaalzone’ ter inzage

Inzagetermijn van 19 juli 2017 tot en met 30 augustus 2017

 

Het Dagelijks Bestuur van het waterschap Aa en Maas heeft op 10 juli 2017 het ontwerp-projectplan ‘Peelkanaalzone’ vastgesteld. De Peelkanaalzone betreft het traject van het Peelkanaal tussen de Graafseweg bij Mill en de monding in de Raam ter hoogte van Tongelaar.

Maatregelen

De inrichtingsmaatregelen zijn:

De aanleg van een ecologische verbindingszone.

Een natuurvriendelijker inrichting van de oevers.

Het vispasseerbaar maken van een aantal stuwen.

Naast bovenstaande inrichtingsmaatregelen wordt een ander waterpeil voor een deel van het traject beoogd.

Op gebied van recreatie en cultuurhistorie wordt de Peel-Raamstelling versterkt en met een fietspad recreatief beter ontsloten.

 

Inzage

Het ontwerp-projectplan is in deze periode digitaal te raadplegen op www.aaenmaas.nl onder het kopje bekendmakingen.

 

Het ontwerp-projectplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 19 juli 2017 tot en met 30 augustus 2017 op werkdagen van 08:00 tot 16:30 ter inzage op de volgende locatie:

Kantoor district Raam, Gildekamp 2 in Cuijk

 

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun zienswijzen indienen tegen dit ontwerp-besluit. Zienswijzen kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend.

Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA ’s-Hertogenbosch.

Wilt u mondeling uw zienswijze indienen? Neem dan vóór 30 augustus 2017 contact op met de hierna genoemde projectleider.

Uitsluitend degene die tijdig een zienswijze hebben ingediend, hebben de mogelijkheid in beroep te gaan bij de rechtbank tegen het definitieve projectplan.

Van uw zienswijze en de reactie daarop van het Dagelijks Bestuur wordt een nota van zienswijzen opgesteld. In deze nota van zienswijzen kunnen uw persoonsgegevens worden vermeld. Wij verzoeken u in uw zienswijze uitdrukkelijk aan te geven of u bezwaar heeft tegen vermelding van uw persoonsgegevens.

 

Wilt u meer weten?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Assistent projectleider J. Jansen. Deze is bereikbaar op tel.nr 073 615 8261. Per mail mag ook via joostjansen@aaenmaas.nl.

U kunt ook contact opnemen met de projectleider P. Oomens op tel.nr. 073 615 6825.

 

’s-Hertogenbosch, 11 juli 2017