Ontwerp projectplan Waterwet ‘Optimalisatie Buurserbeek grens-Braambrug en Zoddebeek’

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft het voornemen een projectplan als bedoel in artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen voor het project ‘Optimalisatie Buurserbeek grens-Braambrug en Zoddebeek’ en het project uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan. Het ontwerp projectplan voorziet in het treffen van maatregelen op een deel van de Buurserbeek (traject Duitse grens – Braambrug) en de Zoddebeek. Met deze maatregelen realiseert het waterschap een robuuster en beter beheersbaar watersysteem voor de Buurserbeek en Zoddebeek. Bij de Buurserbeek worden bestaande kades verhoogd, een vispassage wordt verbreed en aanzandingen worden verwijderd. De Zoddebeek wordt verdiept, er wordt een waterberging aangelegd en de bestaande cascades worden vernieuwd.

Het ontwerp projectplan Waterwet ‘Optimalisatie Buurserbeek grens-Braambrug en Zoddebeek’ en de bijlagen zijn te raadplegen op de websites: http://www.wrij.nl/thema'/actueel/bekendmakingen en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad. De stukken zijn ook als ‘externe bijlage’ te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina in dit Waterschapsblad.

Gedurende zes weken vanaf de datum van deze publicatie hebben belanghebbenden de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van het ontwerp projectplan Waterwet. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) Doetinchem. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt via telefoonnummer 0314-369369.

Na de definitieve vaststelling van het projectplan Waterwet is beroep bij de rechtbank in beginsel alleen mogelijk voor belanghebbenden die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend tegen het genoemde ontwerp projectplan.

Voor meer informatie over het ontwerp projectplan Waterwet ‘Optimalisatie Buurserbeek grens-Braambrug en Zoddebeek’ kunt u terecht bij de projectleider de heer ing. C.A.T. Egging (tel. 0314 – 369646). De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.

 

Naar boven