Terinzagelegging ontwerp Verordening behandeling bezwaren Waterschap Rijn en IJssel 2017

Het college van dijkgraaf en heemraden heeft op 4 juli 2017 vastgesteld het ontwerp van de ‘Verordening behandeling bezwaren waterschap Rijn en IJssel 2017’.

Tot en met 17 augustus 2017 kunt u een zienswijze indienen.

Toelichting

De verordening regelt de wijze van behandeling van bezwaren tegen besluiten van het waterschap.

Inzage

De volledige tekst van de ontwerpverordening met toelichting (in pdf-formaat) kunt u inzien door middel van de koppeling die links op deze pagina staat onder 'externe bijlagen'.

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. Dit kan op de volgende manieren:

  • 1.

    Schriftelijk per post. U stuurt uw zienswijze naar het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem.

  • 2.

    Mondeling. U kunt hiervoor tijdens kantooruren contact opnemen met de heer drs. M.C.A. Spee, telefoon 0314-369361, email: m.spee@wrij.nl .

Uw schriftelijke zienswijze moet ten minste bevatten uw naam en adres, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waar uw zienswijze betrekking op heeft. Als u dit wenst, kunt u aangeven dat uw zienswijze in de verdere procedure wordt geanonimiseerd.

Inlichtingen

Voor verdere informatie over de ontwerpverordening kunt u contact opnemen met de hierboven vermelde contactpersoon.

 

Naar boven