Waterschapsblad van Waterschap Aa en Maas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Aa en MaasWaterschapsblad 2017, 6082Verordeningen3e partiële herziening legger oppervlaktewater, januari 2017

Het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas heeft in zijn vergadering van 29 juni 2017 vastgesteld: 3e partiële herziening legger oppervlaktewater, januari 2017.

De legger en de daarop betrekking hebbende stukken zijn via de site http://www.aaenmaas.nl/legger in te zien.

 

Op werkdagen van 09.00u tot 12.00u en van 13.30u tot 16.00u, kunt u een afspraak maken om de stukken in te zien. Neem hiervoor eerst contact op met de hierna genoemde projectleider. Hiervoor kunt u op de volgende locaties terecht:

 

 • In de bibliotheek van het waterschapshuis, Pettelaarpark 70 in 's-Hertogenbosch;

 • Op het kantoor van district Boven Aa, Piet Mondriaanstraat 11 te Deurne;

 • Op het kantoor van district Hertogswetering, Het Wargaren 28 te Lith;

 • Op het kantoor van district Raam, Gildekamp 2 te Cuijk;

 • Op het kantoor van district Beneden Aa, Dorpsstraat 18 te Loosbroek.

Niet eens met de beslissing?

De 3de partiële herziening legger oppervlaktewater heeft van 5 april 2017 tot en met 17 mei 2017 ter inzage gelegen.

 

Er is een zienswijze tijdig ingediend. De zienswijze heeft niet geleid tot een leggerwijziging.

 

Alleen voor belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend en voor belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend staat beroep open.

 

Beroep kan worden ingesteld tot 15 augustus 2017, gelijktijdig eindigt de inzagetermijn.

 

Het beroepschrift wordt gericht aan de rechtbank in ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Bij het indienen van een beroepschrift bent u griffierecht verschuldigd.

Het beroepschrift bevat tenminste:

- naam en adres indiener;

- dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

- de gronden van beroep (onderbouwing);

- uw handtekening.

 

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via:

http://loket.rechtspraak.nl/bestuur. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Uitvoering maatregelen

Het besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Dit betekent dat de legger direct geldig is. Wilt u dit voorkomen, dan kunt u gelijktijdig of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” vragen bij de Voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank. Ook in dit geval bent u griffierecht verschuldigd. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het beroep te behandelen. Voorwaarde om zo’n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van een spoedeisend belang.

 

Wij verzoeken u vriendelijk een afschrift van het beroep en/of het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA ’s-Hertogenbosch.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider, Rob Janssen, rjanssen@aaenmaas.nl of tel. 088-1788000

 

’s-Hertogenbosch, 4 juli 2017

 

Artikel I

 • A.

  De legger oppervlaktewater waterschap Aa en Maas, vastgesteld door het dagelijks bestuur op 21 juli 2016, wordt gewijzigd als aangegeven in artikel II.

Artikel II

 • A.

  De leggerkaarten met kaartnummers; 1.1, 2.1, 4.2, 5.2, 6, 7.2, 8.2, 9, 12.1. 13.2, 14.2, 15.1, 17.1, 18.2, 19.1, 20.2, 21.2, 22.1, 23.2, 24.1, 25.1, 26.1, 27, 28.1, 29.1, 30.2, 31.2, 32.1, 33, 34, 35.1, 36.2, 37.2, 38.2, 39.1, 40.1, 41.2, 42.2, 43.2, 44.1, 45, 46.1, 49.1, 50.1, 51.2, 52.1, 53.1, 54.1, 55.2, 56.2, 57.2, 58.1, 59.1, 60.2, 61.1, 62.1, 63.1, 64.1, 65.2, 66.1, 67.1, 68.2, 69.1, 70.2, 71.2, 72.1, 73.1, 74, 75, 76.1, 77.1, 78.1, 79.1, 80.1, 82.1, 83.2, 84.2, 85.2, 86.1, 88, 89, 91.1, 92, 93, 94.1, 95.1, 96 en 97 worden vervangen door; 1.3, 2.3, 4.3, 5.3, 6.3, 7.3, 8.3, 9.3, 12.3, 13.3, 14.3, 15.3, 17.3, 18.3, 19.3, 20.3, 21.3, 22.3, 23.3, 24.3, 25.3, 26.3, 27.3, 28.3, 29.3, 30.3, 31.3, 32.3, 33.3, 34.3, 35.3, 36.3, 37.3, 38.3, 39.3, 40.3, 41.3, 42.3, 43.3, 44.3, 45.3, 46.3, 49.3, 50.3, 51.3, 52.3, 53.3, 54.3, 55.3, 56.3, 57.3, 58.3, 59.3, 60.3, 61.3, 62.3, 63.3, 64.3, 65.3, 66.3, 67.3, 68.3, 69.3, 70.3, 71.3, 72.3, 73.3, 74.3, 75.3, 76.3, 77.3, 78.3, 79.3, 80.3, 82.3, 83.3, 84.3, 85.3, 86.3, 88.3, 89.3, 91.3, 92.3, 93.3, 94.3, 95.3, 96.3 en 97.3.

 • B.

  De tabellen; leggertabel Beneden Aa, leggertabel Boven Aa, leggertabel Hertogswetering, leggertabel Raam, leggertabel Beneden Aa 1.1, leggertabel Boven Aa 1.1, leggertabel Hertogswetering 1.1, leggertabel Raam 1.1, leggertabel Beneden Aa 1.2, leggertabel Boven Aa 1.2, leggertabel Hertogswetering 1.2 en leggertabel Raam 1.3 worden vervangen door leggertabel 1.3.

 • C.

  De titel wordt vervangen door:

   

  Legger oppervlaktewater 2015, 3e partiële herziening

   

 • D.

  Voorwoord & Leeswijzer, wordt vervangen door:

   

  Voorwoord & leeswijzer

   

  Voor u ligt de legger oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende toelichting en de set leggerkaarten met bijbehorend tabellen die gezamenlijk de 'legger oppervlaktewater 2015, 3e partiële herziening' vormen zoals vastgesteld door het dagelijks bestuur in januari 2017.

   

  Deze legger vervangt de 'legger oppervlaktewater 2015 - 2e partiële herziening augustus 2016'.

   

  De legger oppervlaktewaterlichamen is ook te raadplegen op de website van het waterschap, http://www.aaenmaas.nl/legger

   

  's-Hertogenbosch, januari 2017

   

 • E.

  Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel, in hoofdstuk 1, wordt vervangen door

   

  Artikel 5: Inwerkingtreding en citeertitel

  1. Deze legger treedt in werking na bekendmaking.

  2. Deze legger wordt aangeduid als “legger oppervlaktewater 2015, 3e partiële herziening”.

   

 • F.

  Tabellen, in hoofdstuk 3, wordt vervangen door

   

  Tabellen

  Voor het waterschap is er een set tabellen zoals hieronder beschreven:

   

  • 1.

   Sifon: binnen onderkant buis - zowel boven- als benedenstrooms, breedte, hoogte en lengte

  • 2.

   Overige keringen: Kruin, kruinbreedte, kruinhoogte, binnen- en buitenteen, binnen- en buitentalud

  • 3.

   Stuwen: drempelhoogte, doorlaatbreedte‚ maximale kruinhoogte en constructiehoogte

  • 4.

   Technisch waterloopvak: Bodembreedte, Plasbermhoogte links en rechts, Plasbermtalud links en rechts, Plasbermbreedte links en rechts, Insteekhoogte links en rechts, lngreepmaat, Talud links en rechts ‚ Bodemhoogte bovenstrooms en benedenstrooms, Talud 2 links en rechts, Knikhoogte links en rechts.

  • 5.

   Duiker: binnen onderkant buis - zowel boven- als benedenstrooms, breedte, hoogte en lengte

  • 6.

   Brug: bodemhoogte, hoogte onderkant dek, doorstroombreedte en doorstroomlengte

   

Artikel III

De “legger Oppervlaktewater 2015, 3e partiële herziening" treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 29 juni 2017,

 

de secretaris,

drs. P. Sennema

 

de dijkgraaf,

drs. L.H.J. Verheijen