Hoogheemraadschap van Delfland - Definitief besluit

Bekendmaking besluit partiële wijziging legger regionale waterkeringen te Casembrootlaan 5-28, gemeente Westland (Poeldijk)

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland maakt ter voldoening aan artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat op d.d. 19 juni 2017 het navolgende besluit is genomen.

(Partiële) wijziging van de legger regionale waterkeringen te Casembrootlaan 5-28, gemeente Westland (Poeldijk).

De gemeente Westland wil werken uitvoeren om een waterpartij, de “Plas van Os”, in open verbinding te brengen met het boezemwater. Voor het in open verbinding brengen van de waterpartij met het boezemwater moet de regionale waterkering worden verlegd. Delfland heeft ook belang bij de verlegging van de waterkering, want in de plas is door Delfland een natte ecologische zone gerealiseerd ter verbetering van de waterkwaliteit in de boezem. Op 17 november 2014 heeft Delfland t.a.v. de werken een watervergunning (nummer 1144710 / 1450692) gepubliceerd.

Deze kennisgeving betreft het wijzigen van de Legger Regionale Keringen, een legger op grond van artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet en artikel 5.1, eerste lid, van de Waterwet.

Het ontwerpbesluit heeft vanaf 26 april 2017 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het besluit tot vaststelling van de Leggerwijziging Regionale keringen bevat geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de publicatiedatum van het Waterschapsblad waarin de bekendmaking wordt geplaatst.

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage. U kunt de stukken vanaf 22 juni 2017 gedurende zes weken inzien, op afspraak. U kunt de stukken ook raadplegen via de downloads bij deze kennisgeving.

Belanghebbenden die bij de voorbereiding van dit besluit tijdig hun zienswijzen naar voren hebben gebracht, of belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij tijdens de terinzageleggingstermijn hier redelijkerwijze niet toe in staat waren geweest, kunnen gedurende een periode van zes weken vanaf de eerste dag, volgend op de datum van bekendmaking, in beroep gaan tegen dit besluit. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank te Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Een beroepschrift dient de gronden van beroep en een omschrijving van het besluit tegen welke het zich richt te bevatten. Verder dient het beroepschrift te worden gedateerd en te worden voorzien van naam, adres en handtekening van de belanghebbende. Indien mogelijk dient een afschrift van het besluit bij het beroep te worden gevoegd.

Een ingediend beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u zich in spoedeisende gevallen wenden tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen als bedoeld in artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Het is ook mogelijk digitaal een verzoekschrift in te dienen bij de genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Indien u vragen hebt naar aanleiding van deze kennisgeving, dan kunt u op werkdagen van 9.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur contact opnemen met het Klant Contact Centrum, te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08.

 

 

 

Naar boven