Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2017, 5520Beschikkingen | aanvraagOntwerp-bebouwingscontour Terneuzen

Het waterschap heeft het voornemen om een bebouwingscontour te leggen in de beschermingszone A van de primaire waterkering, ter plaatse van de Binnenvaartweg en de Scheldeboulevard te Terneuzen (documentnummer 2017015821). Het ontwerp-besluit is vanaf 26 juni 2017, gedurende 6 weken, in te zien - bij de receptie van de waterschapskantoren waterschap Scheldestromen te Middelburg en Terneuzen, elke werkdag van8.00 tot 17.00uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken en- op het gemeentehuis van de gemeente Terneuzen tijdens openingstijden. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbende schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen het ontwerpbesluit. Deze zienswijzen moeten worden gestuurd naar het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000 4330 ZW Middelburg.