Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2017, 5436Beschikkingen | afhandelingKeur Ontheffing Wegen voor het nemen van verkeersmaatregelen en het aanpassen van wegaansluitingen door vervanging van het viaduct ‘Spuikreekweg’ te Sluiskil

 

Werkzaamheden in kader van de vervanging van het viaduct ‘Spuikreekweg’ te Sluiskil, documentnummer 2017020697.

Waterschap Scheldestromen heeft op 13 juni 2017 een Keur ontheffing wegen verleend aan Boskalis B.V. voor het nemen van verkeersmaatregelen en het aanpassen van wegaansluitingen door het vervangen van het viaduct ‘Spuikreekweg’ te Sluiskil.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende schriftelijk bezwaarmaken tegen dit besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 wekenen start op de dag na die waarop het besluit aan de ontheffinghouder is verzonden.Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet daarnaast ten minste bevatten: de naamen het adres van de indiener, dagtekening, datum en kenmerk van het besluit waartegen hetbezwaar is gericht en de gronden (motivering) van het bezwaar. Aan de behandeling van hetbezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst.Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan wordengewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) worden ingediend. Een dergelijk verzoek dient te wordengericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het (gemotiveerde) verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.