Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2017, 5431Beschikkingen | aanvraagOntwerp-Watervergunning Katoen Natie B.V. voor de lozing van afvalwater, afkomstig van de op en overslag van kunststof granulaten binnen de inrichting aan de Savoyaardsweg in Hoek in een oppervlaktewaterlichaam

 

Het waterschap heeft op grond van de Waterwet het voornemen om een watervergunning te verlenen voor de lozing van afvalwater, afkomstig van de op en overslag van kunststof granulaten binnen de inrichting aan de Savoyaardsweg in Hoek in een oppervlaktewaterlichaam, document 2017006442.

 

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 22 juni  2017 tot en met 30 augustus 2017 ter inzage:

bij de receptie van waterschap Scheldestromen, Kennedylaan 1, 4538 AE in Terneuzen, elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken.

Tot het einde van bovenvermelde termijn staat beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:

 

 • 1.

  degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

 • 2.

  de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;

 • 3.

  degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn ingebracht;

 • 4.

  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit. 

  De vergunning wordt van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt tenzij gedurende deze termijn bij de voorzieningenrechter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan.