Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 5414

Gepubliceerd op 19 juni 2017 09:00

Hoogheemraadschap van Delfland – Projectplan Waterberging Oude Polder van Pijnacker

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland maakt ter voldoening aan artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat op d.d. 1 juni 2017 het navolgende besluit is genomen.

Projectplan Waterberging Oude Polder van Pijnacker

Het projectplan heeft betrekking op de aanleg van een bergingsgebied van ca. 1,8 ha voor de opvang van ongeveer 20.000 m3 aan overtollig regenwater. Hiervoor worden de kades geprofileerd, een inlaatconstructie en aflaatduikers gebouwd, waterpartijen gegraven en vlonders in het gebied aangelegd. Het project ligt in de Oude Polder van Pijnacker in de gemeente Pijnacker-Nootdorp, tussen de Katwijkerlaan en Lange Campen en wordt begrensd door de nieuwe nog te realiseren Oostelijke randweg, het bedrijventerrein De Boezem en het Uitwateringskanaal.

Het ontwerp-projectplan heeft vanaf 31 maart 2017 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het ontwerp-projectplan is ongewijzigd vastgesteld.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeldt in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de publicatiedatum van het Waterschapsblad waarin de bekendmaking wordt geplaatst.

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken kunt u raadplegen via de bijlagen bij deze publicatie vanaf 20 juni 2017 tot en met het einde van de hierna genoemde termijn. Het is ook mogelijk om de stukken te komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland. U kunt hiervoor een afspraak maken via onderstaande contactgegevens.

Belanghebbenden die bij de voorbereiding van dit besluit tijdig hun zienswijzen naar voren hebben gebracht, of belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij tijdens de terinzageleggingstermijn hier redelijkerwijze niet toe in staat waren geweest, kunnen gedurende een periode van zes weken vanaf de eerste dag, volgend op de datum van bekendmaking, in beroep gaan tegen dit besluit. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank te Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Een beroepschrift dient de gronden van beroep en een omschrijving van het besluit tegen welke het zich richt te bevatten. Verder dient het beroepschrift te worden gedateerd en te worden voorzien van naam, adres en handtekening van de belanghebbende. Indien mogelijk dient een afschrift van het besluit bij het beroep te worden gevoegd.

Een ingediend beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u zich in spoedeisende gevallen wenden tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen als bedoeld in artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Het is ook mogelijk digitaal een verzoekschrift in te dienen bij de genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Indien u vragen hebt naar aanleiding van deze kennisgeving, dan kunt u op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur contact opnemen met de sector Project Management Bureau, J. Snijders, telefoonnummer 015 – 2701922.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl