Hoogheemraadschap van Delfland - Definitief besluit leggerwijziging Erasmusweg te Den Haag

Bekendmaking besluit partiële wijziging legger regionale waterkeringen als gevolg van ontwikkeling Haags Buiten te Erasmusweg / Den Haag

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland maakt ter voldoening aan artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat op d.d. 13 juni 2017 het navolgende besluit is genomen.

(Partiële) wijziging van de legger regionale waterkeringen als gevolg van ontwikkeling Haags Buiten te Erasmusweg / Den Haag

Delfland heeft een watervergunning (nummer D2017-02-001761 / 2017-000663) verleend voor werken in het kader van de ontwikkeling van Erasmusveld. Het betreft het deelplan Haags Buiten, de realisatie van een woonwijk. Binnen dit plan worden de twee binnen het gebied gelegen doodlopende boezemwateren gedempt om een goed te ontwikkelen gebied te krijgen. De compensatie wordt gevonden langs de bestaande primaire boezemwatergang. Als gevolg van deze plannen zal zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde van de boezemwatergang de regionale waterkering worden verlegd. Deze werken leiden tot het wijzigen van de legger regionale keringen.

Deze kennisgeving betreft het wijzigen van de Legger Regionale Keringen, een legger op grond van artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet en artikel 5.1, eerste lid, van de Waterwet.

Het ontwerpbesluit heeft vanaf 20 februari 2017 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het besluit tot vaststelling van de Leggerwijziging Regionale keringen als gevolg van ontwikkeling Haags Buiten bevat geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de publicatiedatum van het Waterschapsblad waarin de bekendmaking wordt geplaatst.

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage. U kunt de stukken vanaf 16 juni 2017 gedurende zes weken inzien, op afspraak. U kunt de stukken ook raadplegen via de downloads bij deze kennisgeving.

Belanghebbenden die bij de voorbereiding van dit besluit tijdig hun zienswijzen naar voren hebben gebracht, of belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij tijdens de terinzageleggingstermijn hier redelijkerwijze niet toe in staat waren geweest, kunnen gedurende een periode van zes weken vanaf de eerste dag, volgend op de datum van bekendmaking, in beroep gaan tegen dit besluit. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank te Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Een beroepschrift dient de gronden van beroep en een omschrijving van het besluit tegen welke het zich richt te bevatten. Verder dient het beroepschrift te worden gedateerd en te worden voorzien van naam, adres en handtekening van de belanghebbende. Indien mogelijk dient een afschrift van het besluit bij het beroep te worden gevoegd.

Een ingediend beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u zich in spoedeisende gevallen wenden tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen als bedoeld in artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Het is ook mogelijk digitaal een verzoekschrift in te dienen bij de genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Indien u vragen hebt naar aanleiding van deze kennisgeving, dan kunt u op werkdagen van 9.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur contact opnemen met het Klant Contact Centrum, te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08.

Naar boven