Bekendmaking projectplan Waterwet ‘Herinrichten Schipbeek; traject Kloosterstuw – N348 (Deventerweg)’

Het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel heeft op 6 juni 2017 het projectplan ‘Herinrichten Schipbeek; traject Kloosterstuw – N348 (Deventerweg)’ vastgesteld.

Het projectplan Waterwet betreft het baggeren van een deel van de Schipbeek en het verwerken van de baggerspecie in een plas-draszone met natuurvriendelijke oever. Hierbij wordt het natte profiel verkleind en ontstaat er een meer natuurlijk ingericht beekdal met een gevarieerder aquatisch ecosysteem.

Het projectplan Waterwet en de bijbehorende stukken zijn te vinden op de websites:

www.wrij.nl/actueel/bekendmakingen en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na die waarop het projectplan Waterwet bekend is gemaakt, gedurende zes weken, tegen het besluit schriftelijk bezwaar instellen bij het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) te Doetinchem.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat het bezwaarschrift in behandeling is. Als een belanghebbende dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor de belanghebbende, dan kan hij/zij een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Afdeling bestuursrecht, Postbus 9030 (6800 EM) te Arnhem.

Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing.

Voor meer informatie over het projectplan Waterwet kunt u terecht bij de heer R. (Ronald) Stapelbroek. Hij kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.

Naar boven