Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2017, 5025Overige overheidsinformatieProjectplan ‘Verbetering waterbeheersing Molenweg te Doorn’ vastgesteld

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat zij op 23 mei 2017 het projectplan ‘Verbetering waterbeheersing Molenweg te Doorn’ heeft vastgesteld.

Het waterschap is verantwoordelijk voor veilige dijken, droge voeten en schoon water. Het waterschap heeft op grond van de Waterwet het projectplan vastgesteld voor het verbeteren van de waterbeheersing nabij de Molenweg in de gemeente Doorn.

Het ontwerp-projectplan heeft ter inzage gelegen van 23 februari 2017 t/m 6 april 2017. Tijdens de inspraakperiode is bij het waterschap één zienswijze ingediend.

Projectplan inzien

Het projectplan Verbetering waterbeheersing Molenweg te Doornis digitaal te raadplegen via de website www.destichtserijnlanden.nl/bekendmakingen, https://www.hdsr.nl/beleid-plannen/watergebiedsplannen/langbroekerwetering/ en op www.overheid.nl.

Beroep na vaststelling

Een belanghebbende die ook een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-projectplan of een belanghebbende die kan aantonen hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kan binnen 6 weken na bekendmaking, beroep bij Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht instellen, conform artikel 8.1 Algemene wet bestuursrecht. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u kijken op www.rechtspraak.nl.

Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd van € 168,-- voor een natuurlijk persoon en € 333,-- voor een rechtspersoon. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Indien beroep is ingesteld kan daarnaast ook een voorlopige voorziening worden gevraagd als er tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de uitspraak op het beroepschrift kan worden gewacht. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de hiervoor genoemde rechtbank. Daarvoor zijn opnieuw griffierechten verschuldigd.

Op vaststelling van het projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift alle gronden van het beroep kenbaar moeten worden gemaakt. Na de genoemde termijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden ingediend. De rechtbank zal het beroepschrift versneld behandelen.

Inwerkingtreding

Genoemd projectplan treedt na bekendmaking in werking.

Meer informatie

Voor informatie over het project kunt u contact opnemen met Arjan Koerhuis van de afdeling Waterbeheer, bereikbaar op telefoonnummer 030 634 58 37, e-mail koerhuis.aj@hdsr.nl en/of post@hdsr.nl.

 

Houten, 6 juni 2017