Openbare kennisgeving m.e.r.-procedure Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg

Burgemeester en Wethouders van Doesburg en het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel maken bekend dat vanaf 1 juni tot en met 12 juli 2017 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) met informatie over de ontwikkeling van het Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg ter inzage ligt. Door deze bekendmaking gaat de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.) formeel van start. Eenieder kan gedurende bovengenoemde periode adviezen over de inhoud van het op te stellen milieueffectrapport (MER) aandragen.

Aanleiding

Koninklijke Rotra en Ubbink maken al jaren een gestage economische groei door. Om ook op langere termijn te kunnen voorzien in de ruimtebehoefte van beide bedrijven, moet het bestaande bedrijventerrein aan de Verhuellweg in Doesburg worden uitgebreid en doorontwikkeld als logistiek watergebonden bedrijventerrein. Om de ontwikkeling van deze logistieke hotspot planologisch mogelijk te maken, dient onder andere een nieuw bestemmingsplan te worden opgesteld. Daarnaast zullen verschillende andere vergunningen en ontheffingen moeten worden aangevraagd, en moet er wellicht een projectplan Waterwet worden opgesteld omdat er mogelijk een extra primaire waterkering worden aangelegd. Gelet op de aard en omvang van deze voorgenomen activiteiten en de ligging van het plangebied ten opzichte van het Natura 2000-gebied Rijntakken, dient ten behoeve van de besluitvorming over dit bestemmingsplan, en mogelijk het projectplan Waterwet, tevens een m.e.r. -procedure te worden doorlopen.

Initiatiefnemer en bevoegd gezag

Initiatiefnemers van de ontwikkeling van het Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg zijn Koninklijke Rotra en Ubbink, die zich hebben verenigd in Logistiek Ecopark Doesburg BV. Zij hebben hun voornemen op 24 mei 2017 schriftelijk aan het bevoegd gezag medegedeeld. De gemeenteraad van Doesburg is  bevoegd gezag ten behoeve van de besluitvorming over het bestemmingsplan, waarbij voorbereidende handelingen aan het College van Burgemeester en Wethouders zijn gemandateerd. Mogelijk dient tevens een primaire waterkering te worden aangelegd. Indien dit het geval is, is daarbij een projectplan Waterwet benodigd, waarvoor een m.e.r-beoordeling moet worden uitgevoerd. Afgesproken is om deze direct in het voorliggende MER te integreren. Daarom wordt de NRD ook door het waterschap Rijn en IJssel ter inzage gelegd, waarbij is afgesproken dat de gemeente optreedt als coördinerend bevoegd gezag.

Wat gaan we onderzoeken?

In het MER worden de milieueffecten van verschillende alternatieven voor de inrichting van het Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg onderzocht. Tevens wordt hierin aangegeven welke mitigerende en compenserende maatregelen nodig zijn om eventuele negatieve effecten te beperken. Gebruik makend van deze informatie, kan de initiatiefnemer een voorkeursalternatief uitwerken dat in een bestemmingsplan en zo nodig in een projectplan Waterwet wordt vastgesteld en waarvoor de vergunningen worden aangevraagd. De eerste stap in deze m.e.r.-procedure is de terinzagelegging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze notitie bevat onder andere een omschrijving van de achtergronden en doelen van het project, een beschrijving van het planvoornemen en alternatieven voor de inrichting die worden onderzocht alsmede een opsomming van de milieuaspecten en beoordelingscriteria die in het MER aan bod zullen komen.

Waar en wanneer kunt u de NRD inzien?

De NRD ligt met ingang van 1 juni tot en met 12 juli 2017 voor een ieder ter inzage:

  • 1.

    op het Publieksbureau van het gemeentehuis van Doesburg (Philippus Gastelaarsstraat 2). Het publieksbureau is maandag t/m donderdag van 08.00 tot 15.30 uur en vrijdag van 08.00-12.00 uur geopend. Ook is het publieksbureau op maandagavond geopend van 18.00-19.30 uur.

  • 2.

    op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel (Liemersweg 2, Doetinchem). Het waterschap is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00-17.00 uur.

U kunt de Notitie Reikwijdte en detailniveau ook via de gemeentelijke website en het Waterschapsblad raadplegen.

De NRD vormt tevens de basis voor de raadpleging van de adviseurs en bestuursorganen die op grond van de wet bij de voorbereiding van het bestemmingsplan worden betrokken. Daarnaast zal ook de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage gevraagd worden om advies uit te brengen over de NRD.

 

Informatiebijeenkomst

Tijdens de terinzagelegging vindt tevens een openbare informatiebijeenkomst plaats waarin een nadere toelichting op de ontwikkeling van het Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg wordt gegeven. De datum en locatie van deze kennisgeving zal via de website van de gemeente Doesburg kenbaar gemaakt worden.

 

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder een schriftelijke zienswijze kenbaar maken. Deze dient te worden gericht aan het coördinerend bevoegd gezag:

Gemeente Doesburg

t.a.v. de heer H. Schuiling

Postbus 100

6980 AC Doesburg

 

Vervolgstappen

Binnengekomen reacties worden door het bevoegd gezag (gemeente en waterschap) gebruikt bij het vaststellen van de definitieve reikwijdte en detailniveau van het MER. Deze worden vervolgens medegedeeld aan de initiatiefnemers (Koninklijke Rotra en Ubbink) en zullen de basis vormen voor het opstellen van het Milieueffectrapport. Mede op basis van de uitkomsten van dit MER zal een voorkeursontwerp worden gedefinieerd, dat in het bestemmingsplan wordt vastgesteld. Het MER wordt te zijner tijd samen met het ontwerp besluit openbaar gemaakt.

 

Nadere informatie

Voor nadere informatie over het planvoornemen en de NRD kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met  Harm Schuiling, telefoon 0313-481401 of per e-mail harm.schuiling@doesburg.nl

 

Naar boven