Ontwerp projectplan Waterwet ‘Vernatting landgoed Ampsen’

 

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft het voornemen een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen voor het project ‘Vernatting landgoed Ampsen’ (gemeente Lochem) en het project uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan.

De gronden van Landgoed Ampsen zijn onderhevig aan verdroging. Ook uit onderzoek is gebleken dat de gronden van dit landgoed aan verdroging bloot staan. Het Twentekanaal heeft een aanzuigende werking op het grondwater en gezien de hoogteligging en de grofzandige ondergrond van de landgoederen is de berging van (grond)water nauwelijks aan de orde. De gracht van Huize Ampsen wordt nu nog voorzien van opgepompt grondwater. Na de herinrichting zal oppervlaktewater worden aangevoerd door de watergang ‘Afwatering Langs de Oije’ via een te graven afvoerleiding in verbinding te brengen met de Dortherbeek Oost. Het gemaal Hooislagen blijft nodig om het waterpeil op te voeren zodat het water daarna onder vrij verval naar de gracht kan afstromen. Verder is extra inlaatwater noodzakelijk via de inlaat in het Twentekanaal. Daarnaast zal de watergang - door uitdiepen en baggeren -op het gewenste profiel te worden gebracht.

Het ontwerp projectplan Waterwet ‘Vernatting landgoed Ampsen’ en de bijlagen zijn te raadplegen op de websites: - http://www.wrij.nl/thema'/actueel/bekendmakingen en - https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad. De stukken zijn ook als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina in dit Waterschapsblad.

Gedurende zes weken vanaf de datum van deze publicatie hebben belanghebbenden de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van het ontwerp projectplan Waterwet. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) Doetinchem. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt via telefoonnummer 0314-369369.

Na de definitieve vaststelling van het projectplan Waterwet is beroep bij de rechtbank in beginsel alleen mogelijk voor belanghebbenden die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend tegen het genoemde ontwerp projectplan.

Voor meer informatie over het ontwerp projectplan Waterwet ‘Vernatting landgoed Ampsen’ kunt u terecht bij de projectleider de heer ing. C.A.T. Egging (tel. 0314 – 369646). De projectleider kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.

 

 

Naar boven