Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2017, 406Overige overheidsinformatieVaststelling van de 2e herziening van het peilbesluit Tussen Kromme Rijn en Amsterdam Rijnkanaal

Het algemeen bestuur van het waterschap heeft op 14 december 2016 de 2e herziening van het peilbesluit Tussen Kromme Rijn en Amsterdam Rijnkanaal vastgesteld. In het peilbesluit staat aangegeven welke waterstanden het waterschap in de zomer en welke het in de winter hanteert.

Inzien stukken

U kunt het ontwerp gedeeltelijke herziening van het peilbesluit inzien van 16 januari tot 27 februari 2017 op het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 te Houten, elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur; ook kunt u kijken op de website van het waterschap www.destichtserijnlanden.nl/actueel/bekendmakingen.

 

Beroep na vaststelling

Een belanghebbende die ook een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-peilbesluit, kan binnen 6 weken na bekendmaking, beroep bij de Rechtbank in Utrecht instellen, conform artikel 8.1 Algemene wet bestuursrecht. Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u kijken op www.rechtspraak.nl.

 

Inwerkingtreding

Genoemd peilbesluit treedt in werking op de achtste dag na deze bekendmaking.

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met C. Wijnen, projectleider, telefoonnummer: (030) 209 71 52, e-mail wijnen.c@hdsr.nl.

  

Houten, 16 januari 2017