Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2017, 3671Overige overheidsinformatieTijdelijke watervergunningen

Het waterschap is voornemens 3 (tijdelijke) watervergunningen te verlenen voor de bouw van een paviljoen ‘plan Pier 7’ op het Badstrand te Vlissingen.

De ontwerp besluiten lagen vanaf 21 februari 2017 tot en met 4 april 2017 ter inzage.

Tegen deze ontwerp besluiten zijn geen zienswijzen ingekomen.

De definitieve besluiten liggen ter inzage op de waterschapskantoren in Middelburg en Terneuzen, elke werkdag van 8.00 uur tot 17.00 uur, vanaf 25 april 2017 tot 7 juni 2017.

De besluiten liggen ook ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Vlissingen.

Gedurende de bovengenoemde termijn kan er over deze besluiten schriftelijk beroep worden ingesteld door:

  • 1.

    De aanvragers van de vergunning;

  • 2.

    belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij naar aanleiding van de ontwerpvergunning geen zienswijze naar voren hebben gebracht. 

Beroep kan worden ingesteld door indiening van een gemotiveerd, gedateerd en ondertekend beroepschrift bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, Postbus 90006 4800 Breda. 

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Breda worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dat- gelet op de betrokken belangen- vereist. In het geval gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid, dient dit verzoek te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, Postbus 90006 4800 PA Breda.