Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 3599

Gepubliceerd op 21 april 2017 08:59
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Hoogheemraadschap van Delfland - Definitief besluit Graafstroomstraat en Giessenweg te Rotterdam

2016-017550

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland heeft het besluit genomen om een vergunning te verlenen aan Machinefabriek J. Poot B.V. voor het dempen van een gedeelte van de Alblashaven en het graven van vervangend water bij de Bornissehaven op de locaties Graafstroomstraat en Giessenweg te Rotterdam.

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage. U kunt, gedurende de hieronder genoemde bezwaartermijn, op afspraak, de stukken inzien op de volgende locatie:

- Delftechpark 23 te Delft

U kunt het besluit ook raadplegen via de downloads bij deze kennisgeving.

Het besluit is bekendgemaakt door toezending daarvan aan de aanvrager. Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken vanaf 20 april 2017, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

Een ingediend bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u zich in spoedeisende gevallen wenden tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen als bedoeld in artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Het is ook mogelijk digitaal een verzoekschrift in te dienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Indien u vragen hebt naar aanleiding van deze kennisgeving, dan kunt u contact opnemen met het Team Regulering en Planadvisering, te bereiken onder telefoonnummer (015) 260 81 08.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl