Ontwerp projectplan Waterwet ‘Herinrichting Osink-Bemersbeek te Winterswijk Oost’ / GGOR Osink-Bemersbeek

Ontwerp projectplan Waterwet

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft het voornemen een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen voor het project ‘Herinrichting Osink - Bemersbeek’ in Winterswijk Oost en het project uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan. (In bijlage 1 bij deze bekendmaking is de ligging van het projectgebied aangegeven). Het ontwerp projectplan Waterwet voorziet in een meer natuurlijke inrichting van de Osink- Bemersbeek, de Schippersbeek en een verbeterde waterhuishouding binnen het in te richten gebied t.b.v. nieuwe natuur. De inrichting draagt bij aan een veerkrachtiger beeksysteem, door meanderingen, natuurvriendelijke oevers en waterbergingszones.

Ontwerp GGOR besluit

Het ontwerp projectplan bevat inrichtingsmaatregelen binnen het ontwerp-GGOR-gebied Osink- Bemersbeek. Op 7 april 2011 heeft het college van dijkgraaf en heemraden het Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR) Osink- Bemersbeek voor Winterswijk Oost in ontwerp vastgesteld. Het GGOR maakt onderdeel uit van de uitvoering van het Waterbeheerplan en dient ervoor om de waterhuishouding zo goed mogelijk op de functies en doelen in het gebied af te stemmen. Om belanghebbenden de gelegenheid te geven het relevante gedeelte uit het ontwerp-GGOR Osink- Bemersbeek en het onderhavige projectplan integraal te beoordelen, kunnen nu het ontwerp GGOR en het ontwerp projectplan worden geraadpleegd. Nadat het definitieve projectplan is vastgesteld, kan ook het GGOR Osink- Bemersbeek voor het relevante gedeelte binnen het projectgebied ‘Herinrichting Osink - Bemersbeek’, definitief worden vastgesteld.

ProcedureHet ontwerp projectplan ‘Herinrichting Osink - Bemersbeek’ en het relevante gedeelte uit het ontwerp-GGOR Osink- Bemersbeek zijn te raadplegen op de websites: - http://www.wrij.nl/thema'/actueel/bekendmakingen en - https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad. De stukken zijn ook als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina in dit Waterschapsblad.

Gedurende zes weken vanaf de datum van deze publicatie hebben belanghebbenden de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van het ontwerp projectplan Waterwet.

Belanghebbenden en ingezetenen van het projectgebied kunnen gedurende zes weken vanaf de datum van deze publicatie zienswijzen indienen tegen het GGOR Osink- Bemersbeek voor zover het betreft het gedeelte binnen het projectgebied ‘Herinrichting Osink – Bemersbeek’.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) Doetinchem. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt via telefoonnummer 0314-369369.

Na de definitieve vaststelling van het projectplan Waterwet is beroep bij de rechtbank in beginsel alleen mogelijk voor belanghebbenden die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend tegen het genoemde ontwerp projectplan. Informatie

Voor meer informatie over het ontwerp projectplan Waterwet ‘Herinrichting Osink – Bemersbeek’ en/of het ontwerp GGOR-besluit Osink- Bemersbeek kunt u terecht bij de projectleider de heer ing. S.A. Klarenbeek MSc. (telefoonnummer 0314-369618).

 

Naar boven